13-07-2021
Advies bezwaarschriftencommissie:
Advies bushalte Bennebroek
Het advies strekt ertoe de bezwaren van XXXXXXX en XXXXXXX niet-ontvankelijk te verklaren, de overige bezwaren ontvankelijk en deels gegrond te verklaren en met inachtneming van het advies van de commissie nader en gedocumenteerd onderzoek te doen naar de verplaatsing van de bushalte en op basis van de uitkomst daarvan een besluit op bezwaar te nemen waarbij de bij het verkeersbesluit betrokken belangen zijn afgewogen en het besluit wordt voorzien van een deugdelijke motivering.

28-05-2021
Zitting bezwaarschriften commissie
28 mei 2021 vond de hoorzitting bezwaarschriftencommissie over de verplaatsing van de bushalte plaats. Aan de sessie namen 14 personen deel; acht bezwaarmakers, namens de gemeente twee ambtenaren en de commissie bestaande uit drie onafhankelijke leden en de secretaris. lees verder:
Inspreektekst Dorpsraad Bennebroek
 

23-02-2021
Burgemeester en wethouders hebben besloten de bushalte Bennebroekerlaan te verplaatsen naar de Rijksstraatweg ter hoogte van nr 4-6. De Dorpsraad heeft hiertegen bezwaar gemaakt.
Artikel Bloemendaals Nieuwsblad 3-3-21