laatste nieuws
Hier vindt u wetenswaardigheden van de school.
Buurtbus   arrow
Busvervoer    06-09-2019
Lijn 401 Connexxion
(op werkdagen) Bennebroek, Zwaanshoek via het Spaarne Ziekenhuis naar Hoofddorp Centrum en Station Hoofddorp.
http://buurtbus-zwaanshoek.nl/
De Buurtbusvereniging Zwaanshoek zorgt voor Connexxion lijn 401 van Bennebroek, Zwaanshoek via het Spaarne Ziekenhuis naar Hoofddorp Centrum en Station Hoofddorp. Deze lijn wordt gerund vrijwilligers.
Van maandagochtend 7.18 uur (vertrek uit Bennebroek) tot vrijdagavond 18.15 (vertrek uit Hooffdorp CS) uur wordt een uurdienst onderhouden.
Vrijwillige chauffeurs en chauffeuses zijn altijd nodig. Tijd over? Neem contact op met Margo van der Bijl 023-5849787. 


Lijn 50 Arriva: Haarlem-Leiden

Lijn 14 Connexxion: Station Hillegom via Zwarteweg en Binnenweg naar station Heemstede-Aerdenhout.

Bus Welzijn Bloemendaal
Vervoer met onze bus leent zich vooral voor reizen in groepsverband. Zoals uitstapjes, museumbezoek en soortgelijke activiteiten. Maximaal zeven personen tegelijk kunnen meerijden.


Schiphol   arrow
BAS    28-08-2019

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). 

Voor vragen of klachten: ga naar de site www.bezoekbas.nl.

Ook de Dorpsraad maakt gebruik van dit meldpunt. De Dorpsraad is niet vertegenwoordigd in het bewonersplatform; in de Bewoners Omgeving Schiphol hebben reeds 10 clustervertegenwoordigers zitting die de 5 clusters vertegenwoordigen. Wij houden beslist vinger aan de pols.Gemeente Bloemendaal   arrow
Informatie voor nieuwe inwoners    21-08-2019

Op zaterdag 14 september organiseerde de gemeente een informatiemarkt voor nieuwe inwoners op het Gemeentehuis in Bloemendaal.
De Dorpsraad Bennebroek was daar ook vertegenwoordigd.


Duinpolderweg   arrow
website geenduinpolderweg.nl    04-08-2019Impasse Duinpolderweg    13-07-2019
13-7-2019 Haarlems Dagblad:
Prachtig nieuws, hier hoeven wij niets aan toe te voegen!


Artikel Haarlems Dagblad    14-06-2019

Nieuw provinciebestuur Noord-Holland legt bom onder Duinpolderweg


Coalitieakkoord    12-06-2019

GS Noord-Holland heeft het coalitieakkoord gepresenteerd.


Het programma Bereikbaarheid Bollenstreek wordt gefaseerd gerealiseerd. 
De investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer en fiets worden in deze collegeperiode uitgevoerd. 
De Nieuwe Bennebroekerweg wordt opgewaardeerd om de nieuwe woonwijken in Hoofddorp, nu en in de toekomst, goed te ontsluiten.

Alle Noord-Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw gehoord worden over de voorkeursvariant.
Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord-Hollandse belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant.

Het coalitieakkoord met veel plannen voor duurzame innovatie, energie transitie, leefbaarheid en
bereikbaarheid is te lezen in 'Duurzaam doorpakken!'
www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Juni_2019/Coalitie_Noord_Holland_Duurzaam_doorpakken
 
Wij vinden het een heel goede zaak dat in het akkoord staat opgenomen dat het project Duinpolderweg gesplitst wordt!
Over de verdubbeling naar 2x2baans van de Nieuwe Bennebroekerweg is een akkoord bereikt.  V.w.b. de keuze voor het tracé  Midden is er bij de coalitiebesprekingen discussie gevoerd of er nu eigenlijk wel gekozen is voor de juiste variant. Dat duidelijk is dat de regio daar anders over denkt. Dat is wat ons betreft een understatement, zie ons bericht hieronder van januari 2019 en onze Nieuwsbrief van september 2018. Er zal nu opnieuw discussie over worden gevoerd, waarmee de kwestie weer "open" ligt: daarmee zijn we vanzelfsprekend heel blij!! En wij nemen aan dat ook nu Bloemendaal weer zijn -terechte- plek zal terugkrijgen in de Stuurgroep.


Nieuwsbrief 14 Platform NOG    01-04-2019

 "Duinpolderweg Doodlopende weg"


Januari 2019    01-01-2019
Januari 2019
De Dorpsraad is zeer geschokt dat vanaf december 2018 de heer Wijkhuisen namens Bloemendaal niet meer vertegenwoordigd mag zijn in de Stuurgroep. Hij is hier, samen met de wethouder van Heemstede en Noordwijkerhout (inmiddels Noordwijk) uitgezet door de vertegenwoordigers van Hillegom, Lisse, Haarlemmermeer en de beide Gedeputeerden.
Reden: het beoogde tracé loopt niet over het grondgebied van Bennebroek, Heemstede en Noordwijk(erhout). Maar duidelijk mag zijn dat het tracé dan weliswaar niet loopt over Bloemendaal's grondgebied, Bennebroek zal wel alle nadelige gevolgen gaan ondervinden van het beoogde tracé van N208 naar de Driemerenweg! De weg zal vlak onder Bennebroek lopen en de N208 zal als op- en afrit gaan fungeren met alle verkeerstoename, drukte en stank tot gevolg. Reden genoeg dus om mee te blijven praten in de Stuurgroep omdat het beoogde tracé Bennebroek enorm zal raken en de belangen van ons dorp behartigd moeten worden! 
De Dorpsraad heeft op de Beedvormende avond op 10 januari 2019 ingesproken en er bij de raadsleden op aangedrongen alles in het werk te stellen om de heer Wijkhuisen weer in de Stuurgroep te kunnen laten terugkeren, opdat de belangen van Bennebroek weer adequaat behartigd kunnen worden.
Brief van de provincies Noord- en Zuid-Holland, d.d. 11 december 2018. Deze brief is geschreven aan de omwonenden van de beoogde trajecten alsmede aan degenen die eerder zienswijze hebben ingediend èn aan degenen die hebben ingesproken tijdens de Hoorzitting op 7 september jl. bij de provincie Zuid Holland.


Inspraak 7-9-2018    07-09-2018
Namens Dorpsraad Bennebroek is bij veel verschillende gelegenheden gebruik gemaakt van het inspraakrecht. Zo hebben wij ingesproken bij de Provinciale Statenvergaderingen van de provincie Noord- en Zuid-Holland in januari en februari jl. en bij de extra raadsvergadering in de gemeenteraad Hillegom, waar het voorlopig voorkeursalternatief Zuid op de agenda stond, om betrokkenen te trachten te doordringen van het goed oplossend vermogen van het plan NOG Beter 2.0 dat de minste schade aanricht aan natuur en leefomgeving.
Laatste inspraak is door de Dorpsraad gedaan tijdens de door de Staten belegde Hoorzitting op 7 september 2018, waar 80 (!!) insprekers zich voor hadden aangemeld. Een sessie van 9.30 tot 22.00 uur, die wij volledig hebben bijgewoond. Resultaat van de inspraak: 75 van de 80 insprekers spraken zich onomwonden uit tegen het Middenalternatief !!! Hoezo draagvlak ????
De gemeenteraad van Bloemendaal heeft de voorliggende zienswijze op het voorlopig voorkeursalternatief Zuid volledig geamendeerd en zich uitgesproken voor een zuidelijke ligging van de weg, omdat in het zuiden de problemen zijn die opgelost moeten worden. De raad kwalificeert het Alternatief Zuid als een onrealistisch plan en opteert eveneens als de Dorpsraad voor een tracé over de bestaande Weerlaan conform NOG Beter 2.0. De Dorpsraad Bennebroek is blij met dit ingenomen standpunt van de gemeenteraad van Bloemendaal.


Nieuwsbrief Dorpsraad september 2018    01-09-2018
Dramatische tracékeuze Duinpolderweg
Beste leden van de Dorpsraad Bennebroek,
Zoals u waarschijnlijk wel in de krant hebt gelezen is woensdag19-9-2018 het definitieve tracé bepaald voor de "Duinpolderweg". Helaas is dit niet het fel door de Dorpsraad bepleite tracé over de Weerlaan in Hillegom geworden, conform het plan NOG Beter 2.0.; maar in plaats daarvan werd gekozen voor alternatief Midden, een tracé dwars door de prachtige Oosteinderpolder!
Het plan NOG Beter 2.0 was echter een véél beter alternatief geweest: het zou  gebruik maken van bestaand asfalt, er was een oeververbinding gekomen op een plek waar deze ècht problemen oplost en nodig is en bovendien zouden natuur, landschap en leefmilieu het allerminst worden aangetast.
De SP toonde zich tot onze blijdschap -als coalitiepartij!- voorstander van dit plan. Maar door een plotselinge politieke draai van PvdA en CU/SGP spraken de Statenleden in Zuid-Holland zich uiteindelijk en tot onze grote schrik in meerderheid dus uit voor alternatief Midden. Een in onze ogen onbegrijpelijke keuze!!
Deze keuze is temeer onbegrijpelijk, omdat de ruimtelijke reservering voor een tracé naar de N206 is komen te vervallen. Dat was tegelijk een harde eis van de PvdA om definitieve steun uit te spreken voor alternatief Midden. En aldus geschiedde. Een eventuele doortrekking naar het westen zou de enige reden hebben kunnen zijn om te kiezen voor het tracé door de polder, omdat vandaaruit een makkelijke doorsteek zou kunnen worden gemaakt. Maar die doorsteek zal er nooit komen en dus is de keuze voor Midden volstrekt onnodig!
Nu is besloten dat de weg begint bij de N208 en vervolgens de Oosteinderpolder doorkruist -en vernielt!- om zo een aansluiting te kunnen maken op de Nieuwe Bennebroekerweg. Ja, er wordt als doekje voor het bloeden gezegd dat de mogelijkheid van een verdiepte aanleg van de weg en een aquaduct onder de Ringvaart zal worden onderzocht, maar je kunt op je vingers natellen dat dit veel te duur is en bovendien wordt met name de vogelstand hoe dan ook ernstig aangetast. Om nog maar niet te spreken van de ellende voor de bewoners aan de Oosteinderlaan.
Maar ook voor Bennebroek heeft de keuze voor het Middentracé door de Oosteinderpolder zéér nadelige en onnodige gevolgen: De N208 zal immers de op- en afrit worden naar deze weg met een enorme toename van verkeers- bewegingen per etmaal dwars door Bennebroek!! Gevolgen: grove aantasting van het leefmilieu, vervuiling en overlast.
We zijn kortom zeer ontdaan en verdrietig over deze ontwikkeling; daarbij lijken ook alle inspanningen en eindeloze inspraakronden voor niets geweest. Hoe nu verder? Er zal een project-MER worden gemaakt en een IPIP (InterProvinciaal InpassingsPlan). Hiertegen is weer bezwaar mogelijk. 
Hoe dan ook: de Dorpsraad zal zich tegen dit volstrekt onnutte en schadelijke tracé blijven verzetten! Wij blijven ons strijdbaar opstellen en houden u vanzelfsprekend van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.
Vriendelijke groeten,
Bestuur Dorpsraad Bennebroek


Gezamenlijke hoorzitting    12-07-2018
Gezamenlijke hoorzitting op 7 september
De Staten van Noord- en Zuid-Holland organiseren op vrijdag 7 september 2018 gezamenlijk een hoorzitting op het provinciehuis van Zuid-Holland te Den Haag. Hiervoor is de middag en de avond gereserveerd en bij grote belangstelling wordt ook van de ochtend gebruik gemaakt. Alle insprekers krijgen bericht met een tijdstip waarop zij kunnen inspreken. Aanmelden om in te spreken kan tot 27 augustus, per mail of schriftelijk.
Email via: statengriffie@noord-holland.nl.
Schriftelijk: Statengriffie Noord-Holland, o.v.v. Hoorzitting Duinpolderweg, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
Met deze hoorzitting wordt iedereen in de gelegenheid gesteld aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland te reageren op het voorliggende besluit voor het Voorkeursalternatief. Deze hoorzitting vervangt de gebruikelijke inspraak tijdens de bespreking in de Statencommissies en is onderdeel van de definitieve besluitvorming.
In eerdere communicatie was vorm en de datum van de inspraak nog niet definitief. Daarom is iedereen die recent een brief van de provincies heeft ontvangen over de besluitvorming rondom het voorkeursalternatief, ook nu per brief geattendeerd op de gezamenlijke hoorzitting, de definitieve datum en de manier van aanmelden.

Vervolgfase Duinpolderweg
Het voorkeursalternatief dient als vertrekpunt voor de vervolgfase, de projectMER. In die fase wordt het VKA verder uitgewerkt tot een definitieve maatregel. Het vormt de basis voor een te nemen realisatiebesluit in een later stadium en het opstellen van een interprovinciaal inpassingsplan (IPIP).
 De ontwikkelingen gaan razendsnel: eerder (2017/2018) zijn 7 alternatieven aan een m.e.r. (milieueffectrapportage) onderworpen door Ingenieursbureau Royal Haskoning. Toen de resultaten daarvan bekend werden hebben Gedeputeerden van de provincies Noord- en Zuid Holland hebben zich uitgesproken over het voorlopig voorkeursalternatief: Alternatief Zuid (voor de helft, lopende vanaf de N208 richting de A4), dwars door het bedrijventerrein heenlopend en vervolgens de Vosse en Weerlanerpolder doorkruisend. Een zeer slecht alternatief zo meenden wij al: waarom wordt niet gekozen voor het Tracé over de bestaande Weerlaan conform het plan NOG Beter 2.0., met een brug over de Ringvaart waar deze noodzakelijk is? Zo wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van bestaand asfalt en worden het bedrijventerrein en de polder gespaard en de oplossingen komen dáár waar ze nodig zijn!


Voorkeursalternatief    28-06-2018
Voorkeursalternatief 28-6-2018
Het mag duidelijk (zie hieronder) zijn dat de Dorpsraad Bennebroek pertinent tegen het Alternatief Midden is, met een tracé -dwars door de prachtige Oosteinderpolder- dat een grote verkeer aanzuigende werking zal hebben, waardoor de N208 en aangrenzende wegen als op- en afritten zullen fungeren. Een enorme verkeerstoename zal het gevolg zijn, al helemaal als op termijn (reservering) de doortrekking zal plaatsvinden naar de N206. Een doortrekking die geen enkele noodzaak heeft, zo bewijst het MER-rapport.
Ons standpunt is: realiseer een extra oeververbinding over de Ringvaart dáár waar deze nodig is en dat is in Hillegom: kies voor het tracé over de bestaande Weerlaan, maak een goede oeververbinding (kan evt. verdiept onder de Ringvaart door) die aansluit op de 3Merenweg (N205) om zo naar de A4 te komen.
Op 7 september a.s. wordt door de provincies een hoorzitting georganiseerd, waar ieder in de gelegenheid gesteld wordt om inspraak te leveren. De Dorpsraad Bennebroek zal zeker gebruik maken van deze gelegenheid om nog een keer duidelijk te maken wat haar standpunt is!


Definitief voorkeursalternatief    26-06-2018
Berichtgeving Provincies juni 2018
Definitief voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg)
Het definitief voorkeursalternatief (VKA) is een samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze (Midden).
Dit voorkeursalternatief omvat:
 • een nieuwe verbinding in de Haarlemmermeer, vanaf rijksweg A4 tot en met de Nieuwe Bennebroekerweg;
 • een verdubbeling naar 2x2 rijstroken op de Nieuwe Bennebroekerweg tot aan de N205;
 • een nieuwe verbinding met 2x1 rijstrook tussen N205 en N208, conform de ligging van het alternatief Hillegomse Zienswijze (-Midden), met een ongelijkvloerse aansluiting op de N205 en een gelijkvloerse aansluiting op de N208;
 • een nieuwe verbinding tussen Bennebroekerdijk en Spieringweg bij Zwaanshoek, conform alternatief NOG Beter 2.0;
 • een afsluiting van de Bennebroekerdijk voor autoverkeer ter hoogte van Zwaanshoek;
 • een nieuwe verbinding tussen rijksweg A44 en Lisse, conform alternatief NOG Beter 2.0;
 • een ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de nieuwe verbinding tot aan de N206.
Lisse en Zwaanshoek
Onderdeel van voorkeursalternatief is ook om samen met belanghebbenden en betrokken overheden de ligging van het tracé bij Lisse en Zwaanshoek en de verkeerskundige effecten bij Zwaanshoek nader uit te werken.

Nota van Beantwoording
GS hebben het VKA benoemd op basis van de uitkomsten van de Planstudie/MER, de ingewonnen adviezen en de zienswijzen. Alle zienswijzen en adviezen zijn samengevat in de Nota van Beantwoording. Alle zienswijzen zijn individueel en geanonimiseerd beantwoord in de bijlage bij de Nota van Beantwoording. Alle indieners van een zienswijze hebben een brief ontvangen met een verwijzing naar hun eigen zienswijze.

Waarom deze keuze
De colleges van GS hebben veel waarde gehecht aan de visies van alle betrokkenen in het plangebied. Deze geven in meerderheid de voorkeur aan dit samenstel.
Tegelijkertijd is het duidelijk geworden dat er veel verschillende belangen zijn en dat er vanuit verschillende invalshoeken naar de alternatieven kan worden gekeken, met ieder hun eigen voor- en nadelen.
De beide colleges van GS zijn van mening dat het definitieve Voorkeursalternatief het best mogelijke resultaat behaalt op de bereikbaarheid- en leefbaarheidsdoelstellingen evenals op maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak.
De keuze van GS wijkt daarmee af van het voorgestelde voorlopige Voorkeursalternatief (vVKA), dat begin dit jaar samen met de uitkomsten van de Planstudie/MER ter inzage werd gelegd.

Vervolgprocedure besluit Voorkeursalternatief (VKA)
Alle belanghebbenden, dat zijn de bewoners en bedrijven in de omgeving van het voorkeursalternatief, hebben rond 28 juni een brief ontvangen waarin ze geïnformeerd worden over het besluit van GS en het vervolg. Ook hebben alle bewoners en bedrijven die in december een brief ontvingen over het voorlopig voorkeursalternatief (vVKA), een brief gekregen over het voorkeursalternatief (VKA). Deze brief licht toe dat Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland op 26 juni jl. een keuze hebben gemaakt ten aanzien van het definitief Voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg.
Dit voorstel wordt nu vervolgens voorgelegd aan Provinciale Staten. Op woensdag 12 september wordt dit voorstel besproken in de Statencommissie van Zuid-Holland en op maandag 17 september in de Statencommissie van Noord-Holland. In Zuid-Holland vindt aansluitend op woensdag 19 september de finale besluitvorming plaats over het definitief Voorkeursalternatief door Provinciale Staten.

Naar aanleiding van vragen van o.a. Provinciale Staten over het proces van de besluitvorming, hebben de provincies een gezamenlijke brief verzonden waarin dit proces van de finale besluitvorming wordt toegelicht. Deze brief is verstuurd aan alle geadresseerden van de eerdere brief en aan alle indieners van een zienswijze.
 


Verslagen vergaderingen    16-05-2018
Op woensdag 16 mei 2018 10.00-12.30 uur heeft wederom de Duinpolderweg op de agenda van Provinciale Staten gestaan (commissie Verkeer & Mobiliteit). Veel inspraak heeft weer plaatsgevonden door tegenstanders tegen het Voorlopig Voorkeursalternatief. De vergaderingen zijn openbaar, dus U bent allen zeer welkom! Hoe meer mensen er op de publieke tribune zitten, hoe meer de Staten er zich van bewust zijn hoe de problematiek rond de Duinpolderweg leeft!
Op 4 april 2018 heeft in de vergadering van dezelfde commissie de PAL (onafhankelijke Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit) een snoeihard oordeel gegeven over het uitgebrachte MER: men meldde het knap te vinden van GS dat op basis van dit MER überhaupt tot het aanwijzen van een voorlopig voorkeursalternatief was gekomen...!
In een gezamenlijk persbericht van de provincies Noord- en Zuid-Holland is op 20 december 2017 het voorlopig voorkeursalternatief project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek door de Geduputeerde Staten van beide provincies bekend gemaakt. Gekozen werd voor het zgn. Alternatief Zuid, iets benoorden de Weerlaan in Hillegom. Wat dit voor consequenties heeft voor Bennebroek, zal op de ALV op 11 januari 2018 uitgebreid aan de orde komen.
 


Formulier Bezwaarmaking Dorpsraad    01-02-2018
Februari 2018
Formulier Bezwaarmaking Dorpsraad tegen het gekozen voorlopig voorkeursalternatief.
De Dorpsraad Bennebroek heeft een standaard zienswijze opgesteld, waarvan u allen gebruik kunt maken.
Download dit formulier (in PDF-bestand), onderteken dit, print het uit en het stuur het per post op naar de provincie Noord-Holland. U dient uw bezwaar uiterlijk 18 februari 2018 in te dienen!!!


Nieuwsbrief 9 Platform NOG    01-01-2018
Januari 2018

Begeleidende mail bij Nieuwsbrief van Platform NOG.

Voor de Nieuwsbrief zie het bijgevoegde PDF-bestand. 

Bijgaand treft u, voor het eerst sinds lange tijd, weer een Nieuwsbrief aan van ons Platform.  De aanleiding: de keuze van Gedeputeerde Staten voor een voorlopig voorkeursalternatief.
Wij vertrouwen er op dat u kennis wilt nemen van de inhoud van deze Nieuwsbrief. Onderstaand nog een kleine toelichting. 
Zoals u kunt lezen in het advies van de Adviesgroep bestond voor dit voorlopig voorkeursalternatief binnen de adviesgroep slechts een krappe meerderheid. 
Van de tien leden stemden er:
 • 2 voor het Middenalternatief,
 • 2 voor Pakket NOG Beter 2.0 (waaronder een verbinding via de bestaande Weerlaan met een brug over de Ringvaart), niet verrassend, maar wel beargumenteerd: Platform NOG en Dorpsraad Bennebroek 
 • 6 voor de nieuw geconstrueerde Zuidvariant. Onder deze 6 leden, ook niet verrassend 4 werkgeversorganisaties VNO / NCW Bedrijfsleven Bollenstreek (BB), TLN en EVO.
Platform NOG is van mening dat dit MER opnieuw aantoont dat een wegverbinding van de A4 naar de N206 niet noodzakelijk is. Desondanks wordt hierop toch weer voorgesorteerd, een onzalig plan menen wij.
Dit geldt overigens zowel voor een wegverbinding via “Zuid” als via “Midden”. Deze laatste variant dreigt nu naar voren te worden geschoven, enkel en alleen om te voorkomen dat definitief voor “Zuid” gekozen wordt. 
Wij menen dat dit MER aantoont dat de regio het meest gebaat is bij lokale oplossingen voor lokale problemen.
Met een doorgetrokken Weerlaan wordt in Hillegom, net als straks in Lisse en Zwaanshoek een lokale oplossing gecreëerd voor een lokaal probleem.
Het is Platform NOG dan ook volstrekt onduidelijk waarom alternatief NOG Beter 2.0 niet door het gemeentebestuur van Hillegom wordt omarmd.
Met vriendelijke groet,
Jan Knijn (voorzitter)
PLATFORM NOG
platformnog@geenduinpolderweg.nlNieuwsbrief 9 Platform NOG


Vlak langs Bennebroek?    01-01-2018
Vlak langs Bennebroek of ietsje zuidelijker: de nieuwe weg tussen de N208 en de A4, met een reservering voor verbinding N208 naar N206?


Waar gaat het om?  De kans bestaat nog steeds dat uiteindelijk -nu Hillegom terecht op zijn achterste benen staat vanwege de keuze voor Voorlopig Voorkeursalternatief Zuid- voor alternatief Midden gekozen wordt en dat betekent dat de weg vlak ten noorden van de Oosteindervaart zal worden aangelegd. Doordat een goede verbinding tussen de Westelijke Randweg in Haarlem en de Duinpolderweg ontbreekt, gaan de Zwarteweg en de Bennebroekerlaan fungeren als de onderkant van de trechter voor het doorgaande verkeer uit Haarlem en Heemstede. De N208 langs Bennebroek zal fungeren als oprit naar de Duinpolderweg met aanzienlijk meer verkeer tot gevolg.
Beslissende fase. Op 13 oktober 2016 is door de Staten van Zuid Holland besloten de aanleg van de weg te onderzoeken. De Millieu Effect Rapportage heeft onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende tracés. Er wordt daarbij ook een nieuw rekenmodel voor fijnstof en stikstofdioxide opgesteld dat de aanleg door kwetsbaar duingebied wellicht alsnog mogelijk maakt. De gemeenteraad van Hillegom vreest voor een verstedelijking van het duingebied -Bollenstad-.
De Dorpsraad Bennebroek heeft zitting gehad in de door de provincie in het leven geroepen Adviesgroep, die uiteindelijk na 6 bijeenkomsten (april 2016-augustus 2016) een advies heeft opgesteld m.b.t. 3 nieuwe alternatieven. De Dorpsraad heeft zich uitsluitend positief uitgesproken voor lokale oplossingen van knelpunten in het studiegebied zonder veel extra infrastructuur. Nadien is de Adviesgroep weer een aantal malen bijeen geweest om een advies te formuleren t.a.v. het Voorlopig Voorkeursalternatief. Zie daarvoor hierboven de Nieuwsbrief van het Platform NOG en de begeleidende mail. 
Door Gedeputeerden van Noord- en Zuid-Holland -nu alle berekeningen en overige resultaten van de m.e.r. bekend zijn alsmede de adviezen van Stuurgroep en Adviesgroep-  is gekozen voor een voorlopig voorkeursalternatief. Voordien hebben de Stuurgroep -o.a.bestaande uit bestuurders van de betrokken gemeenten- èn de Adviesgroep de gelegenheid advies aan Gedeputeerden uit te brengen naar aanleiding van de reslutaten van het MERrapport. De keuze voor het voorlopig Voorkeursalternatief wordt, zo stellen Gedeputeerden, voor een groot deel bepaald omdat de Brede Adviesgroep zich hiervoor in meerderheid had uitgesproken.
Maar deze meerderheid is maar zeer relatief: de vervoerdersvertegenwoordigers spraken zich alle uit voor Alternatief Zuid (4), de Dorpsraden Beinsdorp en Zwaanshoek maakte het niet uit of het Alternatief Zuid of NOG Beter 2.0 was en 2 vertegenwoordigers van de bollenbedrijven spraken zich uit voor Alternatief Midden. Platform NOG en Dorpsraad Bennebroek kozen voor NOG Beter 2.0.
Zie daarvoor hierboven de Nieuwsbrief van het Platform NOG en de begeleidende mail. 


Milieueffect rapportage    20-12-2017


Onderzoeksresultaten milieueffectrapportage bekend
Geachte heer, mevrouw,

Er is besloten de resultaten van de milieueffectrapportage van de Duinpolderweg te delen met de betrokken Provinciale Staten en gemeenteraden. Het rapport is hiermee openbaar.
De 7 alternatieven voor een Duinpolderweg zijn onderzocht op hun effecten voor onder meer verkeer, milieu, landbouw en economie. Eind oktober 2017 zijn de effectstudies afgerond. De onderzoeksresultaten staan beschreven in de milieueffectrapportage (MER). U kunt de bijbehorende rapporten hier lezen.

Nog geen besluit
Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt en nog geen besluit genomen over een voorkeursalternatief. De stuurgroep en de adviesgroep* bestuderen namelijk eerst de resultaten van het MER-onderzoek. Vervolgens nemen Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland, naar verwachting medio december, een besluit over het voorlopig voorkeursalternatief. In januari, na de kerstvakantie, start de inspraakperiode van 6 weken.

Belanghebbenden krijgen de kans zich extra te informeren tijdens een inloopbijeenkomst op (naar verwachting) 23 januari 2018. Nadere informatie hierover volgt na het besluit over een voorlopig voorkeursalternatief.

Meer weten over het proces van de aankomende maanden? Lees over de inspraak en over de planning en besluitvorming.

*De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van de betrokken overheden. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, belangenorganisaties en bedrijfsleven.


Persbericht Provincies Noord en Zuid Holland    20-12-2017
Gezamenlijk persbericht provincies Noord-Holland en Zuid-Holland20 december 2017
Gedeputeerde Staten kiezen voorlopig voorkeursalternatief project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Het doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren. Het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek. Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties worden ingediend. Medio 2018 nemen beide provincies een definitief besluit.
 
Gedeputeerde Staten (GS) besloten tot dit voorkeursalternatief na vergelijking van 7 alternatieven in de milieueffectrapportage (planMER). Hierin zijn de alternatieven beoordeeld op effecten voor onder meer verkeer, milieu, landschap, natuur, landbouw en economie. Tijdens de planstudie is intensief overlegd met de Stuurgroep (de betrokken bestuurders) en de Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties). Omdat het om een regionale opgave gaat en niet om een enkel knelpunt, is gekozen voor een combinatie van onderdelen uit de zeven alternatieven. De kern is een verbinding van de A4 naar de N208 via de noordrand van Hillegom (de ligging van alternatief Zuid), met een directe verbinding naar de Weerlaan. GS houden de mogelijkheid open de weg in de toekomst door te trekken naar de N206. Ook stellen GS een verbinding voor tussen Lisse zuid en de A44, en een randweg bij Zwaanshoek. Dit zijn beide onderdelen van alternatief NOG Beter 2.0.
 
Inspraak
Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties (zienswijzen) worden ingediend op de planstudie en het voorkeursalternatief. Tijdens de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit van GS te downloaden vanaf www.noord-holland.nl/Duinpolderweg. De stukken zijn ook in te zien bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.
 
Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 23 januari 2018 organiseren de provincies en hun partners een inloopbijeenkomst in congrescentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout van 17.00 tot 21.00 uur. Belanghebbenden kunnen vragen stellen over de onderzoeken en het voorkeursalternatief en hun eventuele inspraakreactie delen.
 
Vervolgprocedure
Op de inspraakreacties wordt gereageerd in een Nota van Beantwoording. Daarnaast vragen GS van Noord-Holland en Zuid-Holland een toetsingsadvies aan de Commissie m.e.r. Ook worden de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van Zuid-Holland, de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van Noord-Holland om advies gevraagd. Op basis van deze adviezen en de inspraakreacties nemen beide provincies medio 2018 een besluit over een definitief voorkeursalternatief. 
 
 
Meer informatie
Provincie Noord-Holland
Fabian Paardekooper
Telefoon: (023) 5144572
Mobiel: 0618609344
paardekoopef@noord-holland.nl
 
Provincie Zuid-Holland
Martijn den Dekker 
Telefoon: (070) 4417574
Mobiel:0617719800
mw.den.dekker@pzh.nl
 
 


Nut Duinpolderweg blijft de vraag    18-03-2016
Het onderstaande artikel "Nut Duinpolderweg blijft de vraag" in het Haarlem Dagblad van 18 maart 2016 beschrijft wat er aan de hand is. 
 
De Dorpsraad Bennebroek participeert eveneens al enige jaren actief in het Platform NOG. Het heeft een uitgebreide expertise en toont keer op keer aan dat nut en noodzaak voor deze weg er nog steeds niet zijn. Ook enkele gemeenten -waaronder de gemeente Bloemendaal- hebben aangegeven pas akkoord te zullen gaan als nut en noodzaak onomstotelijk bewezen zijn. Op de website www.geenduinpolderweg.nl staat uitgebreide informatie over de ontwikkelingen rond de Duinpolder­weg.

Standpunt Dorpsraad 
 • Geen aanleg van de Duinpolderweg zolang nut en noodzaak niet onomstotelijk bewezen zijn. Oplossen van lokale knelpunten in het studiegebied zonder veel extra infrastructuur.


Park Vogelenzang   arrow
Commissie Grondgebied    13-11-2019
Op dinsdag 26 november a.s. zal in de commissie Grondgebied het bestemmingsplan Park Vogelenzang worden besproken. De Nota van beantwoording van de zienswijzen zal hierbij ook aan de orde komen. Ook de Dorpsraad heeft zienswijze ingediend (aangeduid als indiener nr. 7 in de Nota) met betrekking tot het aantal geplande woningen en het inspraaktraject binnen de Focusgroep. De zienswijze kunt u hieronder lezen en alle stukken die aan de orde komen in de commissie kunt u via de site van de gemeente Bloemendaal inzien.

Zienswijze dorpsraad Bennebroek    14-05-2019
14-05-2019
Zienswijze dorpsraad Bennebroek op ontwerp Bestemmingsplan Vogelenzang


aannemen ontwerp-bestemmingsplan    14-03-2019


Op donderdag 14 maart 2019 is het ontwerp-bestemmingsplan door de meerderheid van de gemeenteraad van Bloemendaal aangenomen. De verkeersontsluiting aan de Groot Hoefbladlaan alsmede die aan de zuidkant bij de Haarlemmerstraat blijft voor sommige raadsleden een zorg en is voor Hart voor Bloemendaal reden geweest om tegen het plan te stemmen (Eerst bewegen, dan bouwen). Ook VDB stemde tegen het plan vanwege het feit dat in het plan wordt vastgehouden aan de verdeling 1/3 (hoog segment)-1/3 (midden segment) -1/3 (sociale woningbouw). VDB is van mening dat meer woningen voor het middensegment zouden moeten worden gebouwd.

De Dorpsraad heeft ook grote zorgen over het welslagen van een adequate ontsluiting, zeker in combinatie met de in de toekomst te verwachten Duinpolderweg.

Ook het aantal woningen, nu gepland 250 op het terrein, kan in de toekomst nog worden uitgebreid met nog eens 50 als de huidige zorglocaties worden verlaten. Die 50 extra woningen zijn tijdens de besprekingen over het Stedebouwkundig Plan, wat de basis is van het bestemmingsplan, weliswaar besproken in de Focusgroep. Maar de Dorpsraad is helemaal niet blij met het feit dat de wijzigingsbevoegdheid om die 50 woningen extra toe te voegen, in het ontwerp-bestemmingsplan wordt gegeven aan het college; de evt. uitbreiding van het aantal woningen met 50 behoeft dus niet meer raadsbreed aan de orde te komen.

Dat laatste zal voor de Dorpsraad dan ook reden zijn om zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan in te dienen. 

Zodra het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt is er voor ieder de mogelijkheid hierop gedurende 6 weken zienswijze in te dienen.Ontwerp-bestemmingsplan    26-02-2019

26-2-2019

Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en zal -na al tweemaal in de commissievergaderingen Grondgebied besproken te zijn- nogmaals op 26 februari 2019 in de commissie Grondgebied aan de orde komen, alvorens ter besluitvorming te worden voorgelegd in de raadsvergadering maart 2019. Voornaamste zorgen en knelpunten zijn nu nog de ontsluiting en algehele verkeersafwikkeling rond het plangebied alsmede het maximum aantal beoogde woningen.Focusgroepvergadering    14-11-2018

14-11-2018

Op 14 november 2018 heeft weer een Focusgroepvergadering plaatsgevonden. Daarin heeft de Dorpsraad zich met name zeer kritisch uitgelaten over de mogelijke overschrijding van het totale woningaantal van 250 woningen, terwijl in het Stedebouwkundig Plan altijd een maximum van 250 woningen is aangehouden.

´╗┐Grote zorgen zijn er ook geuit door de Focusgroep over de verkeersafwikkeling en de ontsluiting van het gebied. Adviesbureau Goudappel Coffeng houdt zich momenteel bezig met een aanvullend onderzoek.ontwerp bestemmingsplan    19-08-2018

18-9-2018

Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en is behandeld in de commissie Grondgebied op 18 september 2018. Zeer vele vragen (50!) werden gesteld aan wethouder Heijink, met name ook over ontsluiting van het gebied en alle problemen van dien alsmede de parkeergelegenheid en veiligheid rond de Willinkschool. Een heel aantal vragen zullen nog schriftelijk worden beantwoord en een vervolg-commissievergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Volgens planning zou het ontwerp-bestemmingsplan uiteindelijk ter besluitvorming worden behandeld tijdens de raadsvergadering op 1 november 2018dit blijkt echter na de tweede behandeling in de commissie Grondgebied niet haalbaar, aangezien er nog vragen rezen over het totale woningaantal, de maximale nokhoogte van enige gebouwen en de verkeersafwikkeling. Het ontwerp-bestemmingsplan is dus nog aangehouden; behandeling in de raad zal nu naar verwachting in het begin van 2019 plaatsvinden.

De Dorpsraad volgt de ontwikkeling nauwlettend door actieve deelname aan de Focusgroep 'Ontwikkeling Plangebied'.Woonzorgvoorziening    21-06-2017

21-6-2017

Op 21 juni 2017 is de feestelijke start geweest van de realisatie door Zorgbalans van bouw van een nieuwe woonzorgvoorziening op het Park Vogelenzang. De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen met elk 32 studio’s voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. De gebouwen zijn inmiddels medio 2018 in gebruik genomen.Focusgroepen    01-11-2016

De gemeente had ten behoeve van een goede participatie twee focusgroepen in het leven geroepen om omwonenden en belangstellenden mee te laten denken in het gehele proces. De Dorpsraad Bennebroek participeert. De Focusgroep "Ontwikkeling Plangebied" richt zich op de stedenbouwkundige invulling.

De Focusgroep "Supermarkt" was destijds betrokken bij het onderzoek over het al dan niet realiseren van een supermarkt op het terrein. In het gemeentelijke rapport 'Beoordeling verplaatsing AH naar Park Vogelenzang' concludeert de gemeente  dat zij geen aanleiding ziet de supermarkt te verplaatsen van de Schoollaan naar Park Vogelenzang.

7 constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden met de Focusgroep "Ontwikkeling Plangebied" -die bestaat uit omwonenden en betrokken partijen zoals de Dorpsraad- en de makers van het Stedebouwkundig Plan (Buro Henk Hartzema en Landschapsarchitect Marlies van Diest) en GGZinGeest en de gemeente Bloemendaal. Daar zijn we erg blij mee. Het is een mooi gebied dat een goede invulling verdient. Mede door de input van de Focusgroep is een stedebouwkundig plan gerealiseerd dat tijdens de ALV van de Dorpsraad al in beknopte vorm gepresenteerd is in november 2016 en vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2017.Stedenbouwkundig programma van eisen    01-06-2015
Klik op de afbeelding voor het gehele stedenbouwkundig programma.


Nieuwbouw Brandweerkazerne   arrow
Bijeenkomst buurt en gemeente    17-04-2019


Op woensdag 17 april 2019 was er in de kazerne een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, met brandweer en buurt waarbij de plannen over de nieuwbouw van de brandweerkazerne op dezelfde plek aan de Wilhelminalaan besproken werden.

De burgemeester hield een inleidend  praatje, waarin hij het belang van de betrokkenheid met de buurt benadrukte en stelde dat het gehele plan nog binnen de huidige collegeperiode -dus binnen 3 jaar- gerealiseerd zou moeten worden.
Er ligt inmiddels een door de brandweer geschreven Programma van Eisen en de bedoeling is om na sloop, de nieuwe behuizing op precies dezefde plek -binnen het voorgeschreven bouwvlak- terug te bouwen, zodat geen vrijstellingsprocedure op het bestemmingsplan hoeft plaats te vinden. De buurt sprak uit blij te zijn met de keuze voor herbouw op dezelfde plek.
Er zal een klankbordgroep geformeerd worden, waarin de Dorpsraad ook zitting zal nemen.
De plannen verkeren nog in een vroeg stadium, waardoor verder nog niet veel gemeld kon worden qua planning en organisatie.
Zodra er meer nieuws is zullen we dit melden.
Link naar dit onderwerp op de site van de gemeente Bloemendaal.Top