De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 
lees meer.....Grondwateroverlast 2024

Donderdag 16 mei 2024 organiseerde de gemeente op verzoek van de Dorpsraad een inloopmoment voor de bewoners van Meerwijk die, ondanks de aanleg van een drainagesysteem, nog steeds grondwateroverlast ondervinden. De belangstelling was veel groter dan verwacht.  Jerry Huiberts van team weg&water / rioolbeheer legde daarom plenair de voorgeschiedenis uit van de aanleg van het drainagesysteem in Meerwijk. Ook besprak hij de (on)mogelijkheden om het grondwaterpeil in Meerwijk te beinvloeden.
Samenvatting van de presentatie.
Tijdens de bijeenkomst lukte het niet om alle vragen van individuele bewoners te beantwoorden. De vragen die naar de Dorpsraad zijn gemaild zijn hier beantwoord.
lees verder:
Geef uw grondwaterproblemen altijd door aan: Meldpunt grondwateroverlast gemeente Bloemendaal

Openbare Ruimte

Fietsbrug afgesloten

Bij de herinrichting van het fietsknelpunt Leidsevaart/Bekslaan staat een nieuwe brug gepland. Het college van B&W besloot de brug in juni '24 al af te sluiten en te slopen omdat de huidige gebreken niet meer met noodmaatregelen zijn op te lossen. Voorlopig kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van de Centenbrug tussen Leidsevaart en Zwarteweg.

Onveilige situatie!

Deze optie vindt de Dorpsraad zeker géén goed alternatief.  (zie artikel Haarlems Dagblad) Er maakten per dag ruim 600 fietsers, waaronder veel kinderen op weg naar school, gebruik van deze fietsbrug. Zij moeten nu 2 extra zeer gevaarlijke kruispunten oversteken. Gelukkig lieten de burgemeester en enkele politieke partijen weten dit ook geen wenselijke situatie te vinden.

Noodbrug

Na alle reacties heeft wethouder Attiya Gamri bij de gemeenteraad aangegeven dat er vóór 1 september 2024 een noodbrug gaat komen. De noodbrug -op de plaats van de oude brug- is ongeveer 1,40 meter breed. Passanten kunnen er alleen lopend overheen. (Al dan niet met een fiets aan de hand.) De aanleg van een nieuwe, definitieve brug staat gepland voor 2026. Dan vindt ook de herinrichting plaats van het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart.

Zebrapad Zwarteweg

De Dorpsraad krijgt meldingen van gebruikers dat het zebrapad op de Zwarteweg veel genegeerd wordt, vooral uit de richting van de Rijksstraatweg. Wat kan hier nog aan verbeterd worden? Wij hebben in ons overleg (jan 2024) met wethouder Wijkhuisen hier aandacht voor gevraagd.  In maart 2024 zijn attentie stroken aan de palen toegevoegd. Binnenkort zal ook de belijning weer opgeschilderd worden.
 

Fietsknelpunt Bekslaan-Leidsevaart

Dit ontwerp is in de Raadsvergadering van 22-12-22 aangenomen.
Alle adviezen die de Dorpsraad in de zomer van 2022 had gegeven zijn in dit ontwerp meegenomen. Daar zijn de meeste omwonenden en wij heel blij mee.
Uitvoering staat nu weer een jaar later gepland in 2026. Prorail moet ook de treinenloop hiervoor aanpassen.
De voorgeschiedenis van het ontwerpen van het kruispunt Bekslaan-Leidsevaartweg.

Vrachtverkeer

Op verzoek van omwonenden en de Dorpsraad is een aankondigingsbord "geen doorgaand verkeer voor vrachtwagens" op de rotonde van de Vogelenzangseweg geplaatst, om achteruit rijdend en kerend vrachtverkeer op de Leidsevaartweg te voorkomen. (De Centenbrug /Zwarteweg en doorgaand verkeer naar Heemstede op Leidsevaartweg zijn al verboden voor vrachtwagens.) Nu nog handhaven.....

Verbeterde laadpalen kaart voor Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal heeft met behulp van uw reacties een nieuwe plankaart laadpalen gemaakt voor nieuwe openbare laadpalen. Daarop staan 22 nieuwe locaties die geschikt zijn bevonden. Hier kon tot 3 juni op gereageerd worden.
Bekijk de laadpalenkaart (reageren is niet meer mogelijk)

WMO-loket

In januari 2024 is besloten de inloopspreekuren te centraliseren op locatie Bloemendaal. Tot dan toe was in de kernen Vogelenzang en Bennebroek ook een inloopspreekuur.  Contact met het WMO-loket kan per mail wmo@bloemendaal.nl of telefonisch op werkdagen van 09:00-12:00  023-5267007. De medewerkers kunnen indien gewenst ook op huisbezoek komen. Persbericht.

Servicepunt Bennebroek


Het gemeenteloket van Bennebroek dreigde gesloten te worden. Na inspanning van politieke partijen en de Dorpsraad blijft het nu elke woensdagochtend open. U kunt via de website van de gemeente een afspraak maken. lees verder:
 

Ophalen oud papier


Ruim 50 jaar haalt sv. BSM al het oud-papier in Bennebroek op. Dit ophalen werd samen met firma Nijssen uitgevoerd. Met ingang van 2024 gaat de firma Meerlanden het ophalen, uiteraard samen met de sv. BSM. Een andere wijziging is het ophaal schema: Zaterdag om de 4 weken. Klik hier voor de afvalkalender.

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Mailt u voor meer informatie naar dorpsraadbennebroek@gmail.com .

Herontwikkeling Park Vogelenzang

"Park Lokhorsterduin"


Presentatie GGZ terrein: van Stichting naar Park

Roel Schotanus vertelde op 2-2-24 in het Trefpuntcafé te Bennebroek over de historie en de toekomst van het terrein voor geestelijke gezondheidszorg in Bennebroek. "Van Stichting naar Park"

 

Laatste nieuws 1-2-24:

Nadat in januari 2022 de ontwikkeling van Park Vogelenzang de fase inging van herbezinning werd in oktober 2022 de draad weer opgepakt voor het overleg tussen Projectteam / architecten (SVE, van Erp en Mulder Blauw) en Gemeente / Kwaliteitsteam.
Aan dit overleg wordt ook deelgenomen door een tweetal toehoorders, waarvan één vanuit de Dorpsraad.
Het plan is behoorlijk aangepast.
De geplande zorgwoningen in de paviljoens Beukenhorst en Lokhorst zijn van de baan. Daarin komen nu 56 sociale appartementen.
Ook in het Energiegebouw komen sociale appartementen, 27 in totaal. Beduidend minder dan eerder gepland.
Fase 1, terrein Duinoord en monumenten Hoofdgebouw Vogelenzang, paviljoens Beukenhorst en Lokhorst , alsmede het Energiegebouw  is nu als plan opgeleverd. Ziet er goed uit. Kwaliteitsteam heeft daar haar goedkeuring aangegeven.
Volgende stap is dat er nu een Civiel-, Technische saus overheen gaat om te kijken of wat is bedacht ook echt uitgevoerd kan worden. Kwaliteitsteam heeft nadrukkelijk meegegeven dat bomen ‘heilig’ zijn. De eventuele wijzigingen worden afgestemd met het Kwaliteitsteam. Dat blijft 4-wekelijks bij elkaar komen. Er zit dus nu schot in en op het terrein kun je al zien dat er paaltjes in de grond zijn gezet om inzichtelijk te maken waar de woningbouw komt.
De uitwerking van het masterplan van 26-9-2023 hieronder geeft toch een zeer goede indruk  van het door Kwaliteitsteam omarmde plan. Vragen? Neem via onderstaand mailadres  contact op met ons aanspreekpunt Roel Schotanus.

Interesse in de nieuwbouw? www.parklokhorst.nl 


Uitwerking masterplan 26-09-2023

Eerdere ontwikkelingen Park Vogelenzang:

Bouwplan Willinklaan 2


2024-05 

Op 17 mei 2024 heeft de Dorpsraad het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen over de ingediende bezwaarschriften tegen het besluit van de gemeente Bloemendaal om een omgevingsvergunning te verstrekken voor het oprichten van een nieuwbouw en het kappen van 6 bomen aan de Willinklaan 2 in Bennebroek. Het advies strekt ertoe de bezwaren ontvankelijk te verklaren en het besluit van 7 juli 2023 in stand te laten. Wel is de commissie van mening  dat de herplantplicht bomen moeten zijn met een minimale stamomtrek van 25-30 cm en een hoogte van ongeveer 6 m om de kap van zichtbepalende bomen enigszins te compenseren.  Het advies van de commissie aan de gemeente luidt als volgt:

1. alle bezwaren ontvankelijk te verklaren;

2. de zwaarte van de herplantplicht nader te motiveren;

3. de overige bezwaren ongegrond te verklaren;

4. afhankelijk van de motivering over de herplantplicht het besluit al dan niet aan te passen.

Na het indien van een zienswijze  en  bezwaarschrift en diverse gesprekken met de verantwoordelijke  waarbij dit onderwerp aan de orde is gesteld, eindigt met dit advies vooralsnog de betrokkenheid  van de Dorpsraad met deze zaak.
Advies bezwaarschriftencommissie Willinklaan 2  17-5-2024
De voorgeschiedenis:

Bouwplan Kastanjelaan2022-08 Op de Kastanjelaan, tussen de snackbar en Kastanjelaan 3, is het plan een woning te bouwen.
De Dorpsraad juicht het bouwen van een woning hier toe.
Mét de omwonenden maakt de Dorpsraad zich echter zorgen over het ontwerp: Er komt een diepe (parkeer)kelder onder, die de stabiliteit van de huizen aan weerszijden ernstig in gevaar brengt. Zie verder de brief die de Dorpsraad hierover heeft opgesteld.
In maart 2024 kregen wij reactie op onze zienswijze. Er wordt nu wel een 0-meting van de omliggende huizen als eis gesteld. De rest van het plan kan in ongewijzigde vorm doorgaan. De omwonenden zijn in beroep gegaan.

Nieuwkomers in BennebroekOp Park Vogelenzang werd vanaf juni 2022 een opvanglocatie voor Oekraïners gerealiseerd. Eind november 2023 verhuisde een deel van de groep naar de Kerklaan in Bennebroek. 

 
We zoeken fietsen voor kinderen en pubers! 

Meer informatie? klik hier:

Mobiliteit Duin- en Bollenstreek

November 2023

Onlangs heeft de provincie Zuid-Holland de plannen gepresenteerd voor wat betreft Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmermeer.
Zo is al eerder besloten voor de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Noordwijk, via Sassenheim en Lisse naar Schiphol. Deze verbinding kruist in Lisse en Lisserbroek de ringvaart met een brug die alleen gebruikt gaat worden door bussen en fietsers. Daarnaast wordt tenminste 10 miljoen beschikbaar gesteld  om de komende jaren een netwerk van doorfietsroutes te realiseren. Tenslotte worden er twee studies gestart naar nieuwe oost-westverbindingen. De eerste studie verkent de mogelijkheden van een nieuwe weg tussen de N208 en A44 ten zuiden van Lisse en Lisserbroek. Onderdeel hiervan is een nieuwe oeververbinding die de bestaande brug in de kern moet ontlasten. De resultaten van deze studie zijn in 2024 gereed. Ook wordt onderzocht of en in welke mate de weg gebruikt kan worden door openbaar vervoer en fiets. De tweede studie onderzoekt de verbinding tussen de N206 bij De Zilk en het kruispunt van de N208 en N207 bij Hillegom, inclusief een aftakking naar station Hillegom.
Het onderzoek naar deze oost-westverbinding is naar verwachting in 2025 afgerond.

Eerdere ontwikkelingen Mobiliteit Duin- en Bollenstreek:

Om Bennebroek heen

Gemeente Bloemendaal

Informatie over opvang asielzoekers in gemeente Bloemendaal

Beoogde locatie:

Bloemendaal
Sparrenlaan 9/9a Aerdenhout

Busvervoer

Schiphol