De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 
lees meer.....

Nieuwkomers in BennebroekOp Park Vogelenzang in paviljoen Eikendonck is vanaf juni 2022 een opvanglocatie voor Oekraïners gerealiseerd.

Heeft u nog spullen voor ons en wilt u meer informatie lezen? klik hier:

Dodenherdenking 4-5-23

Ook de Dorpsraad nam deel aan de kranslegging.


Algemene Ledenvergadering

18-4-23
Onder grote belangstelling en de aanwezigheid van de wethouders Heijink van Bloemendaal en Meerhoff van Heemstede vond de ALV plaats.

Verslag ALV 2023
Powerpointpresentatie ALV
Financieel verslag 2022
 

WMO-loket

Op 28 febr. 2023 is in de vergadering van burgemeester en wethouders het voornemen geuit het WMO-loket "door te ontwikkelen" en alle inloopspreekuren te centraliseren op locatie Bloemendaal. Tot nu toe is in de kernen Vogelenzang en Bennebroek ook een inloopspreekuur.  Wij gaan hier vragen over stellen. 

Servicepunt Bennebroek


Het gemeenteloket van Bennebroek dreigde gesloten te worden. Na inspanning van politieke partijen en de Dorpsraad blijft het nu elke woensdagmiddag open. U kunt via de website van de gemeente een afspraak maken. lees verder:

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Mailt u voor meer informatie naar dorpsraadbennebroek@gmail.com .

Openbare Ruimte


Steiger M.H. Tromplaan

Begin december 2022 is de Dorpsraad Bennebroek door de gemeente Bloemendaal om een reactie gevraagd over het voornemen van de gemeente om de steiger bij de M.H. Tromplaan te verwijderen gezien de slechte staat daarvan.  De Dorpsraad heeft aangegeven dat de steiger een karakteristiek, kenmerkend en rustgevend punt in het vijvergebied is waar bewoners met veel plezier gebruik van maken. Verwijderen hiervan betekent een groot verlies en een recreatieve beperking voor de omgeving.  lees verder: 
Inmiddels is heeft de gemeente bekendgemaakt de steiger wel te vervangen, maar de afmetingen wat te verkleinen.

Fietsknelpunt Bekslaan-Leidsevaart

In de Raadsvergadering van 22-12-22 is dit Raadsvoorstel aangenomen.

Vergadering Commissie Grondgebied 6-12-2022
Het meest recente ontwerp.
In dit ontwerp zijn alle adviezen die de Dorpsraad in de zomer van 2022 had gegeven meegenomen. Daar zijn de meeste omwonenden en wij heel blij mee.
De bocht is haakser gemaakt, waardoor de brug een stukje naar het zuiden moest opschuiven. Ook aan de kant van de Ixialaan / Hyacintenlaan schoof de brug daardoor op, wat dan net weer te dicht bij de Ixialaan uitkomt. Wij hebben dus verzocht of de brug enigszins schuin aangelegd kan worden. De wethouder heeft dit toegezegd.
De dorpsraad sprak in over dit laatste ontwerp. Luister hier.
Op de ALV maakte wethouder Heijink bekend dat er een aankondigingsbord "verboden voor vrachtwagens" bij de rotonde op de Vogelenzangseweg geplaatst zal worden, dit op verzoek van omwonenden en de Dorpsraad om achteruit rijdend en kerend vrachtverkeer op de Leidsevaartweg te voorkomen.
De voorgeschiedenis van het ontwerpen van het kruispunt Bekslaan-Leidsevaartweg.

Herontwikkeling Park Vogelenzang

Laatste nieuws 18-4-23:

Nadat in januari 2022 de ontwikkeling van Park Vogelenzang de fase inging van herbezinning werd in oktober 2022 de draad weer opgepakt voor het overleg tussen Projectteam / architecten (SVE, van Erp en Mulder Blauw) en Gemeente / Kwaliteitsteam.
Aan dit overleg wordt ook deelgenomen door een drietal toehoorders, waarvan één vanuit de Dorpsraad.
Het plan is behoorlijk aangepast.
De geplande zorgwoningen in de paviljoens Beukenhorst en Lokhorst zijn van de baan. Daarin komen nu 56 sociale appartementen.
Ook in het Energiegebouw komen sociale appartementen, 27 in totaal. Beduidend minder dan eerder gepland.
Feit is wel dat de Woningbouwcorporaties, waar de gemeente Bloemendaal mee werkt, geen interesse hebben.
De plannen hebben de goedkeuring van het Kwaliteitsteam en de verwachting is dat in de vergadering van 4 mei 2023 goedkeuring wordt verleend om verdere procedures in gang te zetten. Tevens wordt in die vergadering de planvorming voor de monumenten (sociale woningbouw in Beukenhorst en Lokhorst) voorgelegd. 
De vergadering van de Focusgroep die door de gemeente was toegezegd heeft nog niet plaatsgevonden. Vragen? Neem via onderstaand mailadres  contact op met ons aanspreekpunt Roel Schotanus.

Presentatie Bijeenkomst kwaliteitsteam 31-01-2023

Eerdere ontwikkelingen Park Vogelenzang:

Mobiliteit Duin- en Bollenstreek

18-4-23 Laatste nieuws:

Op 25 mei 2020 besloot de provincie Noord Holland niet langer mee te werken aan het project Duinpolderweg.
De Provincie Zuid-Holland nam toen het initiatief over. In december 2021 vonden diverse werksessies plaats waaraan 37 belanghebbende partijen, inclusief de Dorpsraad Bennebroek, deelnamen. Het doel was maatregelen te inventariseren die de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de noordelijke Duin- en Bollenstreek vergroten.
De resultaten hiervan zijn door de Stuurgroep (provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en diverse gemeenten) meegenomen in een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) met als resulaat een voorkeurspakket dat zowel ambities als dekkingsvoorstellen voor maatregelen voor de korte en (middel) lange termijn bevat. Gelet het beschikbare budget was priotisering noodzakelijk en wordt door de provincie een voorkeurspakket voor financiering aan de Provinciale Staten aangeboden.
Het voorkeurspakket bevat twee opties inclusief fietsmaatregelen:
1. Nieuwe auto + fietsverbinding tussen N208 en A44 Zuid van Lisse door o.a. verlenging 2e Poelweg. Fietstunnel in de N208 nabij Lisse. Doorfietsnetwerken tussen Katwijk – Schiphol en Leiden–Haarlem.

2. Verbinding tussen N207 via aftakking naar N442 (en station Hillegom) naar N206. Onderzoeken mogelijkheid spooronderdoorgang.

Een mogelijke belemmering voor het uitvoeren van de opties, waarbij de optie N208-A44 als eerste lijkt te worden aangepakt, is de emissiereductiedoelstelling voor de bollenstreek van 47% die binnen 10 jaar moet zijn gerealiseerd.
Om de regio tegemoet te komen in de aanpak van de mobiliteitsproblemen werd door de Provinciale Staten Zuid Holland in november 2022 besloten om €20 miljoen toe te kennen.

Eerdere ontwikkelingen Mobiliteit Duin- en Bollenstreek:

Nieuwbouw brandweerkazerne


De brandweerkazerne in Bennebroek wordt vervangen. De kazerne blijft op de huidige plaats aan de Wilhelminalaan. 
Op 12 december 2022 vond een informatieavond over de te starten nieuwbouw plaats. Na een welkomstwoord van de burgemeester presenteerde de aannemer het bouwproces en de maatregelen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De bouw start in week 4 van 2023 met het heien van 7m lange palen gedurende ongeveer een week. Tijdens de bouw worden omwonenden regelmatig geïnformeerd over de verschillende fases en de overlast die daarbij is te verwachten. Mogelijk dat eind november 2023 de kazerne aan de brandweer kan worden overgedragen. Voor aanvang van de bouw zal een nulmeting van de woningen naast de bouwlocatie worden uitgevoerd. Daar waar noodzakelijk worden handhavers / verkeersregelaars ingezet om de veiligheid op straat te waarborgen. Ondanks de overlast beperkende maatregelen zal overlast niet altijd te vermijden zijn. lees verder:

Bouwplan Kastanjelaan2022-08 Op de Kastanjelaan, tussen de snackbar en Kastanjelaan 3, is het plan een woning te bouwen.
De Dorpsraad juicht het bouwen van een woning hier toe.
Mét de omwonenden maakt de Dorpsraad zich echter zorgen over het ontwerp: Er komt een diepe (parkeer)kelder onder, die de stabiliteit van de huizen aan weerszijden ernstig in gevaar brengt. Zie verder de brief die de Dorpsraad hierover heeft opgesteld.
Tijdens ons overleg met wethouder Wijkhuisen op 13-2-23 vernamen wij dat de bouwer de aanvraag heeft ingetrokken.

Om Bennebroek heen

Verkeer

Groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp

Bouwplan Willinklaan 22022-11 Onlangs is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwbouw villa aan de Willinklaan 2. De geplande villa voldoet echter niet aan het bestemmingsplan. Omwonenden hebben op diverse wijzen hun zorgen richting de gemeente geuit over met name de omvang van de villa en de daarmee samenhangende afgraving en het kappen van zichtbepalende bomen.
Ook de Dorpsraad is verzocht om de zorgen kenbaar te maken bij de gemeente Bloemendaal. De Dorpsraad is het eens met de omwonenden en heeft middels een zienswijze de gemeente hiervan op de hoogte gesteld.
Lees hier de zienswijze van de Dorpsraad verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Lees hier het verslag van het overleg van de Dorpsraad op 13-2-23 met wethouder Wijkhuisen.

Gemeente Bloemendaal

Informatie over opvang asielzoekers in gemeente Bloemendaal

Beoogde locaties:

Bloemendaal
Westelijke Randweg 1 Overveen
Sparrenlaan 9/9a Aerdenhout
Informatie over opvang asielzoekers in gemeente Heemstede 

De locaties aan de Leidsevaartweg voor de huisvesting van asielzoekers komen te vervallen
De gemeente Heemstede heeft Leidsevaartweg 5-7 en Leidsevaartweg 17-19 als mogelijk geschikte locaties voor opvang van asielzoekers aangedragen. Deze twee locaties zijn voorgelegd aan het COA, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Het COA heeft deze vervolgens nader bekeken. Het COA, de eigenaren en de gemeente zijn tot de conclusie gekomen dat huisvesting van asielzoekers op dit moment niet haalbaar is op deze locaties. Hiermee zijn ze komen te vervallen.

Busvervoer

Schiphol