De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 
lees meer.....

Nieuwkomers in BennebroekOp Park Vogelenzang in paviljoen Eikendonck is vanaf juni 2022 een opvanglocatie voor Oekraïners gerealiseerd. Eind november 2023 verhuist een deel van de groep naar de Kerklaan in Bennebroek. Daarom is er weer behoefte aan nieuwe huishoudelijke spullen. Zie onder!

Heeft u nog spullen voor ons en wilt u meer informatie lezen? klik hier:

WMO-loket

Op 28 febr. 2023 is in de vergadering van burgemeester en wethouders het voornemen geuit het WMO-loket "door te ontwikkelen" en alle inloopspreekuren te centraliseren op locatie Bloemendaal. Tot nu toe is in de kernen Vogelenzang en Bennebroek ook een inloopspreekuur.  Wij gaan hier vragen over stellen. 

Servicepunt Bennebroek


Het gemeenteloket van Bennebroek dreigde gesloten te worden. Na inspanning van politieke partijen en de Dorpsraad blijft het nu elke woensdagmiddag open. U kunt via de website van de gemeente een afspraak maken. lees verder:

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Mailt u voor meer informatie naar dorpsraadbennebroek@gmail.com .

Openbare Ruimte


Steiger M.H. Tromplaan

Begin december 2022 werd de Dorpsraad Bennebroek door de gemeente Bloemendaal om advies gevraagd over het voortbestaan van de steiger bij de M.H. Tromplaan. De Dorpsraad heeft aangegeven dat de steiger een karakteristiek, kenmerkend en rustgevend punt in het vijvergebied is waar bewoners met veel plezier gebruik van maken.  lees verder: 
Inmiddels heeft de gemeente bekendgemaakt de steiger te vervangen en de afmetingen iets te verkleinen.

Fietsknelpunt Bekslaan-Leidsevaart

Dit ontwerp is in de Raadsvergadering van 22-12-22 aangenomen.
Alle adviezen die de Dorpsraad in de zomer van 2022 had gegeven zijn in dit ontwerp meegenomen. Daar zijn de meeste omwonenden en wij heel blij mee.
De bocht is haakser gemaakt, waardoor de brug een stukje naar het zuiden moest opschuiven. Ook aan de kant van de Ixialaan / Hyacintenlaan schoof de brug daardoor op, wat dan net weer te dicht bij de Ixialaan uitkomt. De wethouder heeft toegezegd dat de brug enigszins schuin aangelegd kan worden zodat de fietsbrug op de as van de Hyacintenlaan uitkomt.
Op de ALV van april 2023 maakte wethouder Heijink bekend dat er een aankondigingsbord "geen doorgaand verkeer voor vrachtwagens" bij de rotonde op de Vogelenzangseweg geplaatst zal worden, dit op verzoek van omwonenden en de Dorpsraad om achteruit rijdend en kerend vrachtverkeer op de Leidsevaartweg te voorkomen. Dit is echter november 2023 nog niet gebeurd.
De voorgeschiedenis van het ontwerpen van het kruispunt Bekslaan-Leidsevaartweg.

Herontwikkeling Park Vogelenzang

Laatste nieuws 1-11-23:

Nadat in januari 2022 de ontwikkeling van Park Vogelenzang de fase inging van herbezinning werd in oktober 2022 de draad weer opgepakt voor het overleg tussen Projectteam / architecten (SVE, van Erp en Mulder Blauw) en Gemeente / Kwaliteitsteam.
Aan dit overleg wordt ook deelgenomen door een tweetal toehoorders, waarvan één vanuit de Dorpsraad.
Het plan is behoorlijk aangepast.
De geplande zorgwoningen in de paviljoens Beukenhorst en Lokhorst zijn van de baan. Daarin komen nu 56 sociale appartementen.
Ook in het Energiegebouw komen sociale appartementen, 27 in totaal. Beduidend minder dan eerder gepland.
Fase 1, terrein Duinoord en monumenten Hoofdgebouw Vogelenzang, paviljoens Beukenhorst en Lokhorst , alsmede het Energiegebouw  is nu als plan opgeleverd. Ziet er goed uit. Kwaliteitsteam heeft daar haar goedkeuring aangegeven.
Volgende stap is dat er nu een Civiel-, Technische saus overheen gaat om te kijken of wat is bedacht ook echt uitgevoerd kan worden. Kwaliteitsteam heeft nadrukkelijk meegegeven dat bomen ‘heilig’ zijn. De eventuele wijzigingen worden afgestemd met het Kwaliteitsteam. Dat blijft 4-wekelijks bij elkaar komen. Er zit dus nu schot in en op het terrein kun je al zien dat er paaltjes in de grond zijn gezet om inzichtelijk te maken waar de woningbouw komt.
De uitwerking van het masterplan van 26-9-2023 hieronder geeft toch een zeer goede indruk  van het door Kwaliteitsteam omarmde plan. Vragen? Neem via onderstaand mailadres  contact op met ons aanspreekpunt Roel Schotanus.

Uitwerking masterplan 26-09-2023

Eerdere ontwikkelingen Park Vogelenzang:

Mobiliteit Duin- en Bollenstreek

November 2023

Onlangs heeft de provincie Zuid-Holland de plannen gepresenteerd voor wat betreft Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmermeer.
Zo is al eerder besloten voor de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Noordwijk, via Sassenheim en Lisse naar Schiphol. Deze verbinding kruist in Lisse en Lisserbroek de ringvaart met een brug die alleen gebruikt gaat worden door bussen en fietsers. Daarnaast wordt tenminste 10 miljoen beschikbaar gesteld  om de komende jaren een netwerk van doorfietsroutes te realiseren. Tenslotte worden er twee studies gestart naar nieuwe oost-westverbindingen. De eerste studie verkent de mogelijkheden van een nieuwe weg tussen de N208 en A44 ten zuiden van Lisse en Lisserbroek. Onderdeel hiervan is een nieuwe oeververbinding die de bestaande brug in de kern moet ontlasten. De resultaten van deze studie zijn in 2024 gereed. Ook wordt onderzocht of en in welke mate de weg gebruikt kan worden door openbaar vervoer en fiets. De tweede studie onderzoekt de verbinding tussen de N206 bij De Zilk en het kruispunt van de N208 en N207 bij Hillegom, inclusief een aftakking naar station Hillegom.
Het onderzoek naar deze oost-westverbinding is naar verwachting in 2025 afgerond.

Eerdere ontwikkelingen Mobiliteit Duin- en Bollenstreek:

Nieuwbouw brandweerkazerne


De brandweerkazerne in Bennebroek wordt vervangen op de huidige plaats aan de Wilhelminalaan. 
De bouw startte begin 2023. Mogelijk dat eind november 2023 de kazerne aan de brandweer kan worden overgedragen. Voor aanvang van de bouw is een nulmeting van de woningen naast de bouwlocatie uitgevoerd. lees verder:

Bouwplan Kastanjelaan2022-08 Op de Kastanjelaan, tussen de snackbar en Kastanjelaan 3, is het plan een woning te bouwen.
De Dorpsraad juicht het bouwen van een woning hier toe.
Mét de omwonenden maakt de Dorpsraad zich echter zorgen over het ontwerp: Er komt een diepe (parkeer)kelder onder, die de stabiliteit van de huizen aan weerszijden ernstig in gevaar brengt. Zie verder de brief die de Dorpsraad hierover heeft opgesteld.
Tijdens ons overleg met wethouder Wijkhuisen op 13-2-23 vernamen wij dat de bouwer de aanvraag heeft ingetrokken.

Om Bennebroek heen

Verkeer

Groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp

Bouwplan Willinklaan 22022-11 Onlangs werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwbouw villa aan de Willinklaan 2. De geplande villa voldoet echter niet aan het bestemmingsplan. Omwonenden hebben hun zorgen richting de gemeente geuit over de omvang van de villa, de afgraving en het kappen van zichtbepalende bomen. De Dorpsraad is het eens met de omwonenden en heeft middels een zienswijze de gemeente hiervan op de hoogte gesteld.
Lees hier het verslag van het overleg van de Dorpsraad op 13-2-23 met wethouder Wijkhuisen.
Inmiddels heeft ook de Dorpsraad bezwaar aangetekend en ingesproken op de bijeenkomst bezwaarcommissie 8-11-2023
Lees hier het bezwaar van de Dorpsraad Bennebroek.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst van de bezwaarschriftencommissie 8-11-23

Gemeente Bloemendaal

Informatie over opvang asielzoekers in gemeente Bloemendaal

Beoogde locaties:

Bloemendaal
Westelijke Randweg 1 Overveen
Sparrenlaan 9/9a Aerdenhout

Busvervoer

Schiphol