De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving. 

 

Ons belang is voor heel Bennebroek
De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.
Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!
lees meer.....

Dodenherdenking 4 mei 2021

Wegens de beperkingen werden in kleine kring de doden herdacht in Bennebroek.
Ook namens de Dorpsraad Bennebroek werd een krans gelegd.
Algemene ledenvergadering

De ALV, die doorgaans in februari / maart wordt gehouden, zal niet eerder dan in het najaar van 2021 doorgang kunnen vinden, een en ander afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus. 

 

Servicepunt Bennebroek

24-10-2020
Haarlems Dagblad:

11-09-2020
Dorpsraad Bennebroek pleit voor instandhouding van het Servicepunt met ruime openingstijden, zodat de bewoners van Bennebroek en Vogelenzang gemakkelijk al hun zaken met de gemeente ‘dichtbij’ kunnen regelen, en heeft het college en de Raad verzocht zich hier hard voor te maken.
lees verder:


Nieuwe bestuursleden gezocht:

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de Dorpsraad!
Als bestuurslid bent u goed op de hoogte van de actualiteit in Bennebroek. U volgt de gebeurtenissen in de gemeente Bloemendaal op de voet. U draagt graag uw steentje bij aan een prettige en veilige leefomgeving, waarbij u het belang van Bennebroek goed in het oog houdt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar dorpsraadbennebroek@gmail.com, een van ons neemt dan contact met u op.

Openbare Ruimte

Verplaatsen bushalte lijn 50

13-07-2021
Advies bezwaarschriftencommissie:
Advies bushalte Bennebroek
Het advies strekt ertoe de bezwaren van H. Snijder en H. Steensma niet-ontvankelijk te verklaren, de overige bezwaren ontvankelijk en deels gegrond te verklaren en met inachtneming van het advies van de commissie nader en gedocumenteerd onderzoek te doen naar de verplaatsing van de bushalte en op basis van de uitkomst daarvan een besluit op bezwaar te nemen waarbij de bij het verkeersbesluit betrokken belangen zijn afgewogen en het besluit wordt voorzien van een deugdelijke motivering.

28-05-2021
Zitting bezwaarschriften commissie
28 mei 2021 vond de hoorzitting bezwaarschriftencommissie over de verplaatsing van de bushalte plaats. Aan de sessie namen 14 personen deel; acht bezwaarmakers, namens de gemeente twee ambtenaren en de commissie bestaande uit drie onafhankelijke leden en de secretaris. lees verder:
Inspreektekst Dorpsraad Bennebroek
 

23-02-2021
Burgemeester en wethouders hebben besloten de bushalte Bennebroekerlaan te verplaatsen naar de Rijksstraatweg ter hoogte van nr 4-6. De Dorpsraad heeft hiertegen bezwaar gemaakt.
Artikel Bloemendaals Nieuwsblad 3-3-21


Fietsknelpunt Bekslaan-Leidsevaart

22-07-2021
Na de zomer wordt een nieuw participatietraject gestart. De Dorpsraad Bennebroek krijgt gelegenheid mee te denken over het nieuwe / aangepaste plan. 

25-05-2021
In de vergaderingen van de commissie grondgebied op 18 en 25 mei 2021 hebben de partijen goed geluisterd naar de bewoners: Het voorstel het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart aan te passen werd met een meerderheid van stemmen als "niet rijp voor besluitvorming" weggestemd.
Hopelijk komt er nu een gedegen participatietraject op gang!

20-04-2021
De gemeente is bezig de gevaarlijke situatie voor fietsers op de T-splitsing Bekslaan - Leidsevaartweg op te lossen. Tevens wordt de fietsbrug vernieuwd.  De voorstellen van de gemeente worden 18 mei 2021 besproken in de commissie grondgebied.
De Dorpsraad Bennebroek hecht erg aan betrokkenheid van de omwonenden. Daarom heeft de Dorpsraad bij de gemeente benadrukt dat er een gedegen participatietraject gestart wordt.
Project oplossen fietsknelpunt Bekslaan - Leidsevaart
Situatieschets

 

Park Vogelenzang, Dorpsraad in focusgroep

Raad van State

24 november 2020

Op 23-11-2020 werd deze zaak besproken in de Raad van State. GGZ InGeest kwam toen met het voorstel terug te gaan naar het

lees meer...

Duinpolderweg, Dorpsraad in platform NOG

Om Bennebroek heen

In de onze omgeving zijn ontwikkelingen die vooral het verkeer in en door Bennebroek gaan beïnvloeden: 

Woningbouw rond Cruquius en Zwaanshoek

Wegaanleg bij Katwijk

Groen en cultuurhistorische karakter van ons dorp:
Plannen provincie met agrarisch gebied in de duinrand
 

Nieuwbouw Brandweerkazerne

Gemeente Bloemendaal

Werkatelier omgevingsvisie

12 december 2019

Twee leden van de Dorpsraad Bennebroek participeren in een

lees meer...

Busvervoer

Schiphol