De hoorzitting verliep ordelijk en duurde 45 minuten langer dan gepland. Ieder heeft zijn meer dan valide argumenten aan de orde kunnen stellen. De commissie was kritisch op het feit dat er geen vooroverleg met de belanghebbenden over zo’n ingrijpend plan had plaatsgevonden. 
Het verweer van de gemeente dat het gepubliceerd was in de Staatscourant en daardoor geen overleg nodig was, vond de commissie een zwak argument. Verder vond de commissie dat er geen gedegen studie had plaatsgevonden over de noodzaak van verplaatsing en beklaagde zich over de onvolledigheid van het dossier (o.a. waar is de studie over de verkeersveiligheid, het advies van Arriva, de toezegging instandhouding parkeerplaatsen die moeten verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe , onderzoek haalbaarheid aanpassen huidige bushalte etc.??). 
Tijdens de zitting heeft de Dorpsraad de commissie o.a. gewezen op de op 19 maart 2021 aangenomen motie van de gemeenteraad over het verkeersbesluit verplaatsing bushalte waarin het college wordt verzocht het verkeersbesluit te herzien en in overleg te treden met belanghebbenden. Uit de motie blijkt dat ook de gemeenteraad twijfels heeft over het nut van de verplaatsing van de bushalte. De uitspraak van de commissie is in de 2e helft van juni te verwachten.
Inspreektekst Dorpsraad Bennebroek