29-03-2019
Vragen over zeer geringe verkoopprijs gymzaal Fransiscusschool te Bennebroek

Een aantal leden van de Dorpsraad heeft over dit onderwerp vragen aan het bestuur van de Dorpsraad gesteld, met name ook in relatie tot de recent ontvangen brief van de gemeente, waarin als verklaring van de fors verhoogde OZBbeschikking, de financieel niet rooskleurige situatie van de gemeente Bloemendaal genoemd wordt. Het bestuur is zelf ook zeer verbaasd over de gang van zaken omtrent de verkoop van het gymlokaal. Er zijn dan ook per brief d.d. 29-03-2019 aan het college een aantal vragen gesteld met betrekking tot de zeer lage verkoopprijs van de gymzaal van de oude Fransiscusschool. Deze vraagprijs bedroeg namelijk de getaxeerde prijs, gebaseerd op de sloopwaarde van het pand, zijnde het geringe bedrag van € 20.000 en dat voor een pand van 200 m2!

In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 4 april 2019 stond deze kwestie ook op de agenda en de wethouder stelde dat door hem is aangenomen dat de fundering gebroken zou zijn en er asbest in het pand zou zitten. Dit blijkt echter een aanname te zijn zonder dat hieraan een bouwkundig rapport ten grondslag ligt. Er werd in het verleden weliswaar regelmatig verwezen naar het bestaan van een bouwkundig rapport, maar tijdens de commissievergadering stelde de heer Heijink nu dat hij daarbij gedoeld heeft op het taxatierapport en op het rapport dat een ambtenaar op basis hiervan had gemaakt. Geen bouwkundig rapport dus.
Al met al is door deze aannames het pand op sloopwaarde getaxeerd. Dat werd tijdens de commissievergadering weliswaar ontkend, maar staat zwart op wit in het taxatierapport te lezen. Geen openbare verkoop heeft plaatsgevonden, omdat er geen markt voor het pand was en omdat het niet via de openbare weg bereikbaar is en dus recht van overpad zou moeten worden bedongen.
Waarom is dit pand niet gewoon mèt de huidige bestemming openbaar in de markt gezet? Dan had pas werkelijk geconcludeerd kunnen worden of er wel of geen markt voor zou zijn. Het is nu voor € 20.000 verkocht aan de Stichting JongLeren. Mogelijk had de gemeente met een lucratievere verkoopprijs de financiële situatie weer iets rooskleuriger kunnen maken dan nu het geval is.

Wij hebben op 15 april 2019 schriftelijk antwoord ontvangen op onze vragen. Maar de antwoorden zijn verre van inhoudelijk; er wordt uitsluitend verwezen naar commissie- en raadsvergaderingen en op onze vragen wordt verder niet ingegaan. Zeer teleurstellend en ook zeker niet geruststellend.