Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 44-46 gemeente Hillegom

Het is de bedoeling dat 2 (zgn. GOM) woningen op de percelen aan de Zandlaan 44-46 in Hillegom zullen worden gerealiseerd. Deze percelen vallen nu onder de Beheersverordening "De Polders" (vastgesteld 17 oktober 2013), welke niet voorziet in de realisatie van burgerwoningen aldaar. Op de percelen rust nu de bestemming agrarisch/bollenteelt/bollenzone 2 en het is de bedoeling dat door middel van het vaststellen van dit postzegelplan de bestemming naar "wonen" wordt omgezet.

De door de raad van Hillegom in februari 2018 aangenomen Omgevingsvisie verzet zich eveneens tegen het realiseren van deze woningen, omdat de percelen niet tot het zgn. Levendige Lint behoren.

De bewoners van Bennebroek aan de andere zijde van de Zandlaan hebben ernstige bezwaren tegen deze plannen; zij kijken nu uit op een mooi stuk ongerept groen van de Oosteinderpolder en dachten dit, gezien de huidige Beheersverordening èn de Omgevingsvisie van Hillegom, altijd te kunnen blijven doen. Tot zover de rechtszekerheid.

De Dorpsraad wordt inmiddels -begrijpelijk- bestookt met mails en telefoontjes over dit ontwerpbestemmingsplan, waar onze bewoners zich terecht grote zorgen over maken.

Eerst besluit Hillegom dat het maar het beste is om de Duinpolderweg dwars door de mooie Oosteinderpolder aan te laten leggen -met als gevolg grote, volstrekt onnodige, verkeersdrukte dwars door Bennebroek- en nu wordt ook dit stukje Oosteinderpolder weer bedreigd! Is dat soms goed buurmanschap???

De Dorpsraad Bennebroek heeft zienswijze ingediend op dit ontwerpbestemmingplan, om de belangen van de inwoners èn het behoud van groen te behartigen. Ook heeft de Dorpsraad de gemeente Bloemendaal verzocht eveneens zienswijze op dit plan in te dienen. Dit is inderdaad gebeurd.

U kunt het plan vinden bij http://www.ruimtelijkeplannen.nl/:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?postcode=2181HS&huisnummer=44

Termijn voor het indienen van Zienswijzen tot 7 november 2018.

23-03-2019

Door het bestuur van de Dorpsraad is ingesproken tijdens de commissievergadering op 7 maart 2019. We zijn fel gekant tegen het plan, omdat het de rechtszekerheid van de burger aantast. De raad van Hillegom vertoont inconsistent gedrag, waar zij op 22 februari 2018 met de Omgevingsvisie 2030 vaststelde dat niet gebouwd mocht worden langs de Zandlaan. Nu heeft de meerderheid van de raad (behalve Groen Links en Bloeiend Hillegom en de VVD) echter al aangegeven geen enkel probleem te hebben met bebouwing.

Het geeft aan dat de raad in meerderheid in Hillegom niets geeft om de mooie Oosteinderpolder; eerst wordt de Duinpolderweg daar geprojecteerd en nu wordt er geen enkel probleem gemaakt daar woningbouw te plegen terwijl die zowel op grond van de geldende Beheersverordening 2013 als de Omgevingsvisie 2030 niet is toegestaan. En er wordt geen enkel valide argument gegeven waarom nu van deze verordening en visie zou kunnen worden afgeweken. Een ons inziens juridisch niet te rechtvaardigen besluit!

Op donderdag 21 maart 2019 is helaas door de raad van Hillegom in grote meerderheid het bestemmingsplan Zandlaan 44-46 aangenomen. De raad gaat mee in de redenering van de wethouder dat het stuk vrij grasland en de omgeving "verrijkt" wordt met de bouw van twee woningen. De enige partij die tegen het plan heeft gestemd is Groen Links, die naar onze mening zeer terecht stelde dat geen gegronde redenen zijn aangetoond op grond waarvan nu ineens -tegen de bestaande regelgeving in- gebouwd zou kunnen worden op die plek.

Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 11 april tot en met woensdag 22 mei 2019. Gedurende die periode kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.