31-3-2019 Mail aan College van B&W naar aanleiding van forse OZB-verhoging
 29-03-2019
Vragen over zeer geringe verkoopprijs gymzaal Fransiscusschool te Bennebroek

Een aantal leden van de Dorpsraad heeft over dit onderwerp vragen aan het bestuur van de Dorpsraad gesteld, met name ook in relatie tot de recent ontvangen brief van de gemeente, waarin als verklaring van de fors verhoogde OZBbeschikking, de financieel niet rooskleurige situatie van de gemeente Bloemendaal genoemd wordt. Het bestuur is zelf ook zeer verbaasd over de gang van zaken omtrent de verkoop van het gymlokaal. Er zijn dan ook per brief d.d. 29-03-2019 aan het college een aantal vragen gesteld met betrekking tot de zeer lage verkoopprijs van de gymzaal van de oude Fransiscusschool. Deze vraagprijs bedroeg namelijk de getaxeerde prijs, gebaseerd op de sloopwaarde van het pand, zijnde het geringe bedrag van € 20.000 en dat voor een pand van 200 m2!

In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 4 april 2019 stond deze kwestie ook op de agenda en de wethouder stelde dat door hem is aangenomen dat de fundering gebroken zou zijn en er asbest in het pand zou zitten. Dit blijkt echter een aanname te zijn zonder dat hieraan een bouwkundig rapport ten grondslag ligt. Er werd in het verleden weliswaar regelmatig verwezen naar het bestaan van een bouwkundig rapport, maar tijdens de commissievergadering stelde de heer Heijink nu dat hij daarbij gedoeld heeft op het taxatierapport en op het rapport dat een ambtenaar op basis hiervan had gemaakt. Geen bouwkundig rapport dus.
Al met al is door deze aannames het pand op sloopwaarde getaxeerd. Dat werd tijdens de commissievergadering weliswaar ontkend, maar staat zwart op wit in het taxatierapport te lezen. Geen openbare verkoop heeft plaatsgevonden, omdat er geen markt voor het pand was en omdat het niet via de openbare weg bereikbaar is en dus recht van overpad zou moeten worden bedongen.
Waarom is dit pand niet gewoon mèt de huidige bestemming openbaar in de markt gezet? Dan had pas werkelijk geconcludeerd kunnen worden of er wel of geen markt voor zou zijn. Het is nu voor € 20.000 verkocht aan de Stichting JongLeren. Mogelijk had de gemeente met een lucratievere verkoopprijs de financiële situatie weer iets rooskleuriger kunnen maken dan nu het geval is.

Wij hebben op 15 april 2019 schriftelijk antwoord ontvangen op onze vragen. Maar de antwoorden zijn verre van inhoudelijk; er wordt uitsluitend verwezen naar commissie- en raadsvergaderingen en op onze vragen wordt verder niet ingegaan. Zeer teleurstellend en ook zeker niet geruststellend.
 


Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 44-46 gemeente Hillegom

Het is de bedoeling dat 2 (zgn. GOM) woningen op de percelen aan de Zandlaan 44-46 in Hillegom zullen worden gerealiseerd. Deze percelen vallen nu onder de Beheersverordening "De Polders" (vastgesteld 17 oktober 2013), welke niet voorziet in de realisatie van burgerwoningen aldaar. Op de percelen rust nu de bestemming agrarisch/bollenteelt/bollenzone 2 en het is de bedoeling dat door middel van het vaststellen van dit postzegelplan de bestemming naar "wonen" wordt omgezet.

De door de raad van Hillegom in februari 2018 aangenomen Omgevingsvisie verzet zich eveneens tegen het realiseren van deze woningen, omdat de percelen niet tot het zgn. Levendige Lint behoren.

De bewoners van Bennebroek aan de andere zijde van de Zandlaan hebben ernstige bezwaren tegen deze plannen; zij kijken nu uit op een mooi stuk ongerept groen van de Oosteinderpolder en dachten dit, gezien de huidige Beheersverordening èn de Omgevingsvisie van Hillegom, altijd te kunnen blijven doen. Tot zover de rechtszekerheid.

De Dorpsraad wordt inmiddels -begrijpelijk- bestookt met mails en telefoontjes over dit ontwerpbestemmingsplan, waar onze bewoners zich terecht grote zorgen over maken.

Eerst besluit Hillegom dat het maar het beste is om de Duinpolderweg dwars door de mooie Oosteinderpolder aan te laten leggen -met als gevolg grote, volstrekt onnodige, verkeersdrukte dwars door Bennebroek- en nu wordt ook dit stukje Oosteinderpolder weer bedreigd! Is dat soms goed buurmanschap???

De Dorpsraad Bennebroek heeft zienswijze ingediend op dit ontwerpbestemmingplan, om de belangen van de inwoners èn het behoud van groen te behartigen. Ook heeft de Dorpsraad de gemeente Bloemendaal verzocht eveneens zienswijze op dit plan in te dienen. Dit is inderdaad gebeurd.

U kunt het plan vinden bij http://www.ruimtelijkeplannen.nl/:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?postcode=2181HS&huisnummer=44

Termijn voor het indienen van Zienswijzen tot 7 november 2018.

23-03-2019

Door het bestuur van de Dorpsraad is ingesproken tijdens de commissievergadering op 7 maart 2019. We zijn fel gekant tegen het plan, omdat het de rechtszekerheid van de burger aantast. De raad van Hillegom vertoont inconsistent gedrag, waar zij op 22 februari 2018 met de Omgevingsvisie 2030 vaststelde dat niet gebouwd mocht worden langs de Zandlaan. Nu heeft de meerderheid van de raad (behalve Groen Links en Bloeiend Hillegom en de VVD) echter al aangegeven geen enkel probleem te hebben met bebouwing.

Het geeft aan dat de raad in meerderheid in Hillegom niets geeft om de mooie Oosteinderpolder; eerst wordt de Duinpolderweg daar geprojecteerd en nu wordt er geen enkel probleem gemaakt daar woningbouw te plegen terwijl die zowel op grond van de geldende Beheersverordening 2013 als de Omgevingsvisie 2030 niet is toegestaan. En er wordt geen enkel valide argument gegeven waarom nu van deze verordening en visie zou kunnen worden afgeweken. Een ons inziens juridisch niet te rechtvaardigen besluit!

Op donderdag 21 maart 2019 is helaas door de raad van Hillegom in grote meerderheid het bestemmingsplan Zandlaan 44-46 aangenomen. De raad gaat mee in de redenering van de wethouder dat het stuk vrij grasland en de omgeving "verrijkt" wordt met de bouw van twee woningen. De enige partij die tegen het plan heeft gestemd is Groen Links, die naar onze mening zeer terecht stelde dat geen gegronde redenen zijn aangetoond op grond waarvan nu ineens -tegen de bestaande regelgeving in- gebouwd zou kunnen worden op die plek.

Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 11 april tot en met woensdag 22 mei 2019. Gedurende die periode kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.