Sociale woningbouw


In het najaar 2016 werden er door de gemeente plannen bekend gemaakt rond het realiseren van sociale woningbouw op het van Lieroppark en op het stukje groen op de hoek Zwarteweg/Hyacintenlaan. De Dorpsraad is hiertegen zowel schriftelijk als tijdens de Algemene Leden Vergadering in het geweer gekomen. Argumenten: het van Lieroppark wordt volop benut voor parkeren en het kleine stukje groen aan de Zwarteweg moet groen blijven; in het Park Vogelenzang zullen in de toekomst ca. 80 sociale woningen worden gebouwd, waarmee de kern Bennebroek volop voldoet aan het quotum. Bovendien bezit Bennebroek van oudsher al veel sociale woningbouw; veel meer dan in de kernen Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout het geval is. Mede door deze argumenten was het merendeel van de raadsleden ook de mening toegedaan dat dit geen goed plan was (dit gold ook voor de aangewezen plekken elders binnen de gemeente) en wordt nu door de gemeente aan een totaal-document gewerkt, waarbij de sociale woningbouwbehoefte binnen de gemeente in breder perspectief wordt gezet. 

De Dorpsraad is ook betrokken bij de evaluatie van de Woonvisie 2012-2016.