Willinklaan 2

Verslag overleg wethouder Wijkhuisen
Op 13 februari 2023 is tijdens een regulier overleg tussen de gemeente Bloemendaal en het bestuur Dorpsraad Bennebroek uitgebreid het bouwplan Willinklaan 2 aan de orde gesteld.
Het bestuur van de Dorpsraad heeft tijdens het overleg aangegeven dat het bouwplan te snel de kwalificatie ‘kansrijk’ heeft gekregen, daarnaast teveel focus is geweest op de mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan en tenslotte te weinig aandacht is besteed aan de NOTA RUIMTELIJKE BEOORDELING 2017 waarin is opgenomen staat dat in alle gevallen de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse voorop staat.
De woordvoerder namens de gemeente (wethouder Wijkhuisen) geeft aan dat het bouwplan te voorbarig de kwalificatie ‘kansrijk’ heeft gekregen en dat deze procedure en ook de procedures rond het bestemmingsplan worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. Over de aanvraag omgevingsvergunning bouwplan Willinklaan 2 is nog geen besluit genomen. Diverse rapportages zijn binnengekomen en worden zorgvuldig beoordeeld. Inmiddels is de aanvraag voor een kapvergunning voor vier zichtbepalende bomen afgewezen. Al met al lijkt een forse aanpassing van het bouwplan onvermijdelijk. Wordt vervolgd.


2022-11
In november 2022 werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwbouw villa aan de Willinklaan 2. De geplande villa voldeed in eerste instantie niet aan het bestemmingsplan. Door uitbundig gebruik te maken van binnenplanse afwijkingsbevoegdheden in het bestemmingsplan heeft de gemeente Bloemendaal op 7-7-23 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een villa en de kap van 6 bomen. Omwonenden hebben op diverse wijzen hun zorgen richting de gemeente geuit over met name de omvang van de villa en de daarmee samenhangende afgraving en het kappen van zichtbepalende bomen. De Dorpsraad is het eens met de omwonenden en heeft middels een zienswijze (dec. 2022) de gemeente hiervan op de hoogte gesteld en na het verlenen van de omgevingsvergunning in augustus 2023 een bezwaarschrift ingediend. Op 8-11-23 heeft de Dorpsraad het bezwaar toegelicht tijdens de hoorzitting van de bezwaarcommissie.
Bezwaar van de Dorpsraad Bennebroek 16-08-22
Verslag bijeenkomst bezwaarschriftencommissie 8-11-23