Mobiliteit duin- en bollenstreek


laatste nieuws juni 2022.

Nadat de Provincie Noord-Holland op 25 mei 2020 heeft besloten niet langer mee te willen werken aan het project Duinpolderweg, is de Provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen een studie gestart over hoe de noordelijke Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar kan worden. Naast voorstellen om huidige knelpunten aan te pakken, is er ook aandacht voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de regio. In december 2021 vonden diverse werksessies plaats waaraan 37 belanghebbenden, inclusief de Dorpsraad Bennebroek, hebben deelgenomen met het doel maatregelen te inventariseren die de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en  leefbaarheid in de noordelijke Duin- en Bollenstreek moeten vergroten. De resultaten van de werksessies zijn door de Stuurgroep (provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en diverse gemeenten) meegenomen in een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA).
Vanuit de MKBA is een voorkeurspakket samengesteld dat zowel ambities  als dekkingsvoorstellen voor maatregelen voor de korte als (middel) lange termijn bevat.  Gelet het beschikbare budget was een priotisering noodzakelijk en wordt door de provincie een voorkeurspakket voor financiering aan de Provinciale Staten aangeboden.
Het  voorkeurspakket bevat twee opties inclusief fietsmaatregelen.

Ten eerste een nieuwe auto + fietsverbinding tussen N208 en A44 Zuid van Lisse door onder andere de 2e Poelweg te verlengen. De provincie reserveert daarnaast financiën voor de meerkosten van de fietstunnel in de N208 nabij Lisse. Daarnaast werkt de provincie aan een uitvoeringsprogramma van een aantal  doorfietsnetwerken waarbij het MKBA twee kansrijke fietsverbindingen benoemt tussen Katwijk – Schiphol en Leiden–Haarlem.

Ten tweede een verbinding tussen de N207 via een aftakking naar de N442 (en station Hillegom) naar de N206. Mogelijk wordt deze verbinding gefaseerd uitgevoerd waarbij allereerst het deel tussen de N207 en N442 met een doortrekking naar het station wordt gerealiseerd. De regiopartijen werken deze maatregel uit en de provincie onderzoekt de mogelijkheid van een spoorondergang.
Besluitvorming over het voorkeurspakket door Provinciale Staten is voorzien na de zomer.