Werkwijze Dorpsraad Bennebroek


 

De Dorpsraad Bennebroek is een ideële vereniging en heeft geen winst en/of politiek oogmerk. 

Wat is onze doelstelling?

Hoe gaan we te werk?

Wanneer is een kwestie, probleem of een mooi idee, een onderwerp voor de Dorpsraad?

Nieuwe onderwerpen en thema's in Bennebroek kunnen worden ingebracht tijdens de Ledenvergadering of schriftelijk ingediend bij de secretaris. Het bestuur zal de onderwerpen vervolgens toetsen aan de hand van de volgende criteria:

  1. Het onderwerp overstijgt het individuele belang en dient minstens een wijkbelang of is een thema dat heel Bennebroek aangaat.
  2. Het onderwerp dient geen winstbejag of eenzijdig politiek belang.
  3. De kosten van de gevraagde acties passen binnen de financiële draagkracht van de Dorpsraad.

Het bestuur zal zich vervolgens vergewissen van de volgende zaken:

  1. Is er voldoende draagvlak binnen de Ledenvergadering, zodanig dat een werkgroep of comité kan worden samengesteld dat zich inhoudelijk en praktisch kan bezighouden met de bedoelde materie.
  2. Wanneer meerdere onderwerpen zich tegelijkertijd aandienen zal het bestuur daaraan een prioriteit moeten toekennen.

Hoe wilt u met de Dorpsraad communiceren en hoe willen wij met u communiceren?

Alle Bestuurders doen hun activiteiten op strikt vrijwillige basis en ontvangen geen beloning voor hun inzet. 

Overzicht Financieel jaarverslag wordt tijdens de jaarlijkse ALV gepresenteerd. DRB heeft een aparte kascommissie die de boekhouding controleert en goedkeurt.