aannemen ontwerp-bestemmingsplan
slider placeholder
Op donderdag 14 maart 2019 is het ontwerp-bestemmingsplan door de meerderheid van de gemeenteraad van Bloemendaal aangenomen. De verkeersontsluiting aan de Groot Hoefbladlaan alsmede die aan de zuidkant bij de Haarlemmerstraat blijft voor sommige raadsleden een zorg en is voor Hart voor Bloemendaal reden geweest om tegen het plan te stemmen (Eerst bewegen, dan bouwen). Ook VDB stemde tegen het plan vanwege het feit dat in het plan wordt vastgehouden aan de verdeling 1/3 (hoog segment)-1/3 (midden segment) -1/3 (sociale woningbouw). VDB is van mening dat meer woningen voor het middensegment zouden moeten worden gebouwd. De Dorpsraad heeft ook grote zorgen over het welslagen van een adequate ontsluiting, zeker in combinatie met de in de toekomst te verwachten Duinpolderweg. Ook het aantal woningen, nu gepland 250 op het terrein, kan in de toekomst nog worden uitgebreid met nog eens 50 als de huidige zorglocaties worden verlaten. Die 50 extra woningen zijn tijdens de besprekingen over het Stedebouwkundig Plan, wat de basis is van het bestemmingsplan, weliswaar besproken in de Focusgroep. Maar de Dorpsraad is helemaal niet blij met het feit dat de wijzigingsbevoegdheid om die 50 woningen extra toe te voegen, in het ontwerp-bestemmingsplan wordt gegeven aan het college; de evt. uitbreiding van het aantal woningen met 50 behoeft dus niet meer raadsbreed aan de orde te komen. Dat laatste zal voor de Dorpsraad dan ook reden zijn om zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan in te dienen.  Zodra het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt is er voor ieder de mogelijkheid hierop gedurende 6 weken zienswijze in te dienen.