Park Vogelenzang   arrow
Commissie Grondgebied    13-11-2019
Op dinsdag 26 november a.s. zal in de commissie Grondgebied het bestemmingsplan Park Vogelenzang worden besproken. De Nota van beantwoording van de zienswijzen zal hierbij ook aan de orde komen. Ook de Dorpsraad heeft zienswijze ingediend (aangeduid als indiener nr. 7 in de Nota) met betrekking tot het aantal geplande woningen en het inspraaktraject binnen de Focusgroep. De zienswijze kunt u hieronder lezen en alle stukken die aan de orde komen in de commissie kunt u via de site van de gemeente Bloemendaal inzien.

Zienswijze dorpsraad Bennebroek    14-05-2019
14-05-2019
Zienswijze dorpsraad Bennebroek op ontwerp Bestemmingsplan Vogelenzang


aannemen ontwerp-bestemmingsplan    14-03-2019


Op donderdag 14 maart 2019 is het ontwerp-bestemmingsplan door de meerderheid van de gemeenteraad van Bloemendaal aangenomen. De verkeersontsluiting aan de Groot Hoefbladlaan alsmede die aan de zuidkant bij de Haarlemmerstraat blijft voor sommige raadsleden een zorg en is voor Hart voor Bloemendaal reden geweest om tegen het plan te stemmen (Eerst bewegen, dan bouwen). Ook VDB stemde tegen het plan vanwege het feit dat in het plan wordt vastgehouden aan de verdeling 1/3 (hoog segment)-1/3 (midden segment) -1/3 (sociale woningbouw). VDB is van mening dat meer woningen voor het middensegment zouden moeten worden gebouwd.

De Dorpsraad heeft ook grote zorgen over het welslagen van een adequate ontsluiting, zeker in combinatie met de in de toekomst te verwachten Duinpolderweg.

Ook het aantal woningen, nu gepland 250 op het terrein, kan in de toekomst nog worden uitgebreid met nog eens 50 als de huidige zorglocaties worden verlaten. Die 50 extra woningen zijn tijdens de besprekingen over het Stedebouwkundig Plan, wat de basis is van het bestemmingsplan, weliswaar besproken in de Focusgroep. Maar de Dorpsraad is helemaal niet blij met het feit dat de wijzigingsbevoegdheid om die 50 woningen extra toe te voegen, in het ontwerp-bestemmingsplan wordt gegeven aan het college; de evt. uitbreiding van het aantal woningen met 50 behoeft dus niet meer raadsbreed aan de orde te komen.

Dat laatste zal voor de Dorpsraad dan ook reden zijn om zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan in te dienen. 

Zodra het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt is er voor ieder de mogelijkheid hierop gedurende 6 weken zienswijze in te dienen.Ontwerp-bestemmingsplan    26-02-2019

26-2-2019

Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en zal -na al tweemaal in de commissievergaderingen Grondgebied besproken te zijn- nogmaals op 26 februari 2019 in de commissie Grondgebied aan de orde komen, alvorens ter besluitvorming te worden voorgelegd in de raadsvergadering maart 2019. Voornaamste zorgen en knelpunten zijn nu nog de ontsluiting en algehele verkeersafwikkeling rond het plangebied alsmede het maximum aantal beoogde woningen.Focusgroepvergadering    14-11-2018

14-11-2018

Op 14 november 2018 heeft weer een Focusgroepvergadering plaatsgevonden. Daarin heeft de Dorpsraad zich met name zeer kritisch uitgelaten over de mogelijke overschrijding van het totale woningaantal van 250 woningen, terwijl in het Stedebouwkundig Plan altijd een maximum van 250 woningen is aangehouden.

´╗┐Grote zorgen zijn er ook geuit door de Focusgroep over de verkeersafwikkeling en de ontsluiting van het gebied. Adviesbureau Goudappel Coffeng houdt zich momenteel bezig met een aanvullend onderzoek.ontwerp bestemmingsplan    19-08-2018

18-9-2018

Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en is behandeld in de commissie Grondgebied op 18 september 2018. Zeer vele vragen (50!) werden gesteld aan wethouder Heijink, met name ook over ontsluiting van het gebied en alle problemen van dien alsmede de parkeergelegenheid en veiligheid rond de Willinkschool. Een heel aantal vragen zullen nog schriftelijk worden beantwoord en een vervolg-commissievergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Volgens planning zou het ontwerp-bestemmingsplan uiteindelijk ter besluitvorming worden behandeld tijdens de raadsvergadering op 1 november 2018dit blijkt echter na de tweede behandeling in de commissie Grondgebied niet haalbaar, aangezien er nog vragen rezen over het totale woningaantal, de maximale nokhoogte van enige gebouwen en de verkeersafwikkeling. Het ontwerp-bestemmingsplan is dus nog aangehouden; behandeling in de raad zal nu naar verwachting in het begin van 2019 plaatsvinden.

De Dorpsraad volgt de ontwikkeling nauwlettend door actieve deelname aan de Focusgroep 'Ontwikkeling Plangebied'.Woonzorgvoorziening    21-06-2017

21-6-2017

Op 21 juni 2017 is de feestelijke start geweest van de realisatie door Zorgbalans van bouw van een nieuwe woonzorgvoorziening op het Park Vogelenzang. De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen met elk 32 studio’s voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. De gebouwen zijn inmiddels medio 2018 in gebruik genomen.Focusgroepen    01-11-2016

De gemeente had ten behoeve van een goede participatie twee focusgroepen in het leven geroepen om omwonenden en belangstellenden mee te laten denken in het gehele proces. De Dorpsraad Bennebroek participeert. De Focusgroep "Ontwikkeling Plangebied" richt zich op de stedenbouwkundige invulling.

De Focusgroep "Supermarkt" was destijds betrokken bij het onderzoek over het al dan niet realiseren van een supermarkt op het terrein. In het gemeentelijke rapport 'Beoordeling verplaatsing AH naar Park Vogelenzang' concludeert de gemeente  dat zij geen aanleiding ziet de supermarkt te verplaatsen van de Schoollaan naar Park Vogelenzang.

7 constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden met de Focusgroep "Ontwikkeling Plangebied" -die bestaat uit omwonenden en betrokken partijen zoals de Dorpsraad- en de makers van het Stedebouwkundig Plan (Buro Henk Hartzema en Landschapsarchitect Marlies van Diest) en GGZinGeest en de gemeente Bloemendaal. Daar zijn we erg blij mee. Het is een mooi gebied dat een goede invulling verdient. Mede door de input van de Focusgroep is een stedebouwkundig plan gerealiseerd dat tijdens de ALV van de Dorpsraad al in beknopte vorm gepresenteerd is in november 2016 en vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2017.Stedenbouwkundig programma van eisen    01-06-2015
Klik op de afbeelding voor het gehele stedenbouwkundig programma.