Werkwijze

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Schiphol - - Buurtbus - - Dorpsraad, werkwijze - - Wie zijn wij - - Jaarverslagen - - Archief - - Links - - Lid of donateur worden - - De nieuwe privacywet en DRB - - Disclaimer - - Contact -

De Dorpsraad Bennebroek is een ideële vereniging en heeft geen winst en/of politiek oogmerk. 

Wat is onze doelstelling?

 • DRB behartigt en vertegenwoordigt de belangen van leden in de vereniging op het gebied van woon- en leefklimaat, welzijn en cultuur
 • DRB wil acteren als adviseur, denktank en spreekbuis voor alle Bennebroekers naar overheden en overige relevante instanties
 • DRB heeft geen politiek signatuur of winstoogmerk
 • DRB organiseert geen feesten

Hoe gaan we te werk?

 • DRB wil een discussiepartner zijn van de gemeente Bloemendaal en ander bestuurlijk overleg, om invloed uit te oefenen d.m.v. participatie, lobby en onderhandeling.
 • DRB streeft naar het het creëren van geformaliseerd overleg met de omliggende gemeenten.
 • DRB participeert in andere belangen organisaties zoals PLATFORM NOG, zoekt samenwerking met Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland (SBEZK), Vereniging Behoud de Polders, Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
 • DRB bedient zich daarbij van middelen als bezwaarschriften, inspreken op raadsvergaderingen.

Wanneer is een kwestie, probleem of een mooi idee, een onderwerp voor de Dorpsraad?

Nieuwe onderwerpen en thema's in Bennebroek kunnen worden ingebracht tijdens de Ledenvergadering of schriftelijk ingediend bij de secretaris. Het bestuur zal de onderwerpen vervolgens toetsen aan de hand van de volgende criteria:

 1. Het onderwerp overstijgt het individuele belang en dient minstens een wijkbelang of is een thema dat heel Bennebroek aangaat.
 2. Het onderwerp dient geen winstbejag of eenzijdig politiek belang.
 3. De kosten van de gevraagde acties passen binnen de financiële draagkracht van de Dorpsraad.

Het bestuur zal zich vervolgens vergewissen van de volgende zaken:

 1. Is er voldoende draagvlak binnen de Ledenvergadering, zodanig dat een werkgroep of comité kan worden samengesteld dat zich inhoudelijk en praktisch kan bezighouden met de bedoelde materie.
 2. Wanneer meerdere onderwerpen zich tegelijkertijd aandienen zal het bestuur daaraan een prioriteit moeten toekennen.

Hoe wilt u met de Dorpsraad communiceren en hoe willen wij met u communiceren?

 • In verband met het reduceren van kosten en om efficiency redenen graag zo veel mogelijk digitaal!
 • Niet iedereen komt ons tegen op internet, dus verspreiden wij periodiek een Nieuwsbrief. 
 • Actuele informatie is te lezen op onze website: www.dorpsraadbennebroek.nl
 • Per mail: info@dorpsraadbennebroek.
 • Per post Grote Sparrenlaan 4, 2121CZ Bennebroek

Alle Bestuurders doen hun activiteiten op strikt vrijwillige basis en ontvangen geen beloning voor hun inzet. 

Overzicht Financieel jaarverslag wordt tijdens de jaarlijkse ALV gepresenteerd. DRB heeft een aparte kascommissie die de boekhouding controleert en goedkeurt.