Park Vogelenzang

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Schiphol - - Buurtbus - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Archief - - Contact - - Links - - Disclaimer - - De nieuwe privacywet en DRB -Bouwen op de oude strandwal? Hoe wordt het gebied ingericht? Wat voor woningen worden er gebouwd? 

De gemeente had ten behoeve van een goede participatie twee focusgroepen in het leven geroepen om omwonenden en belangstellenden mee te laten denken in het gehele proces. De Dorpsraad Bennebroek participeert. De Focusgroep "Ontwikkeling Plangebied" richt zich op de stedenbouwkundige invulling.

De Focusgroep "Supermarkt" was destijds betrokken bij het onderzoek over het al dan niet realiseren van een supermarkt op het terrein. In het gemeentelijke rapport 'Beoordeling verplaatsing AH naar Park Vogelenzang' concludeert de gemeente  dat zij geen aanleiding ziet de supermarkt te verplaatsen van de Schoollaan naar Park Vogelenzang.

7 constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden met de Focusgroep "Ontwikkeling Plangebied" -die bestaat uit omwonenden en betrokken partijen zoals de Dorpsraad- en de makers van het Stedebouwkundig Plan (Buro Henk Hartzema en Landschapsarchitect Marlies van Diest) en GGZinGeest en de gemeente Bloemendaal. Daar zijn we erg blij mee. Het is een mooi gebied dat een goede invulling verdient. Mede door de input van de Focusgroep is een stedebouwkundig plan gerealiseerd dat tijdens de ALV van de Dorpsraad al in beknopte vorm gepresenteerd is in november 2016 en vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2017.

Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en is behandeld in de commissie Grondgebied op 18 september 2018. Zeer vele vragen (50!) werden gesteld aan wethouder Heijink, met name ook over ontsluiting van het gebied en alle problemen van dien alsmede de parkeergelegenheid en veiligheid rond de Willinkschool. Een heel aantal vragen zullen nog schriftelijk worden beantwoord en een vervolg-commissievergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Volgens planning zou het ontwerp-bestemmingsplan uiteindelijk ter besluitvorming worden behandeld tijdens de raadsvergadering op 1 november 2018; dit blijkt echter na de tweede behandeling in de commissie Grondgebied niet haalbaar, aangezien er nog vragen rezen over het totale woningaantal, de maximale nokhoogte van enige gebouwen en de verkeersafwikkeling. Het ontwerp-bestemmingsplan is dus nog aangehouden; behandeling in de raad zal nu naar verwachting in het begin van 2019 plaatsvinden.

De Dorpsraad volgt de ontwikkeling nauwlettend door actieve deelname aan de Focusgroep 'Ontwikkeling Plangebied'.

Op 14 november 2018 heeft weer een Focusgroepvergadering plaatsgevonden. Daarin heeft de Dorpsraad zich met name zeer kritisch uitgelaten over de mogelijke overschrijding van het totale woningaantal van 250 woningen.

Grote zorgen zijn er ook geuit door de Focusgroep over de verkeersafwikkeling en de ontsluiting van het gebied. Adviesbureau Goudappel Coffeng houdt zich momenteel bezig met een aanvullend onderzoek.
 

 

 

In januari 2017 is het Stedebouwkundig Plan vastgesteld door de raad van de gemeente Bloemendaal. 

Het concept-bestemmingsplan is in behandeling en staat, na behandeling in twee vergaderingen van de commissie Grondgebied en nog een derde in het verschiet, nu op de agenda voor de raadsvergadering begin 2019. Voornaamste nelpunten zijn nog de ontsluiting van het plangebied en de algehele verkeersafwikkeling alsmede het maximum aantal beoogde woningen.

Op 21 juni 2017 is de feestelijke start geweest van de realisatie door Zorgbalans van bouw van een nieuwe woonzorgvoorziening op het Park Vogelenzang. De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen met elk 32 studio’s voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. De gebouwen zijn inmiddels medio 2018 in gebruik genomen.