Duinpolderweg

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Buurtbus - - Contact - - Links - - Disclaimer -


Begeleidende mail bij Nieuwsbrief van Platform NOG. Voor de Nieuwsbrief zie het bijgevoegde PDF-bestand. 

----------

Bijgaand treft u, voor het eerst sinds lange tijd, weer een Nieuwsbrief aan van ons Platform.  De aanleiding: de keuze van Gedeputeerde Staten voor een voorlopig voorkeursalternatief.

Wij vertrouwen er op dat u kennis wilt nemen van de inhoud van deze Nieuwsbrief. Onderstaand nog een kleine toelichting. 

Zoals u kunt lezen in het advies van de Adviesgroep bestond voor dit voorlopig voorkeursalternatief binnen de adviesgroep slechts een krappe meerderheid. 

Van de tien leden stemden er:

-           2 voor het Middenalternatief,

-           2 voor Pakket NOG Beter 2.0, niet verrassend, maar wel beargumenteerd: Platform NOG en Dorpsraad Bennebroek 

-           6 voor de nieuw geconstrueerde Zuidvariant. Onder deze 6 leden, ook niet verrassend 4 werkgeversorganisaties VNO/NCW, Bedrijfsleven

            Bollenstreek (BB), TLN en EVO.

Platform NOG is van mening dat dit MER opnieuw aantoont dat een wegverbinding van de A4 naar de N206 niet noodzakelijk is. Desondanks wordt hierop toch weer voorgesorteerd, een onzalig plan menen wij.

Dit geldt overigens zowel voor een wegverbinding via “Zuid” als via “Midden”. Deze laatste variant dreigt nu naar voren te worden geschoven, enkel en alleen om te voorkomen dat definitief voor “Zuid” gekozen wordt. 

 Wij menen dat dit MER aantoont dat de regio het meest gebaat is bij lokale oplossingen voor lokale problemen.

Met een doorgetrokken Weerlaan wordt in Hillegom, net als straks in Lisse en Zwaanshoek een lokale oplossing gecreëerd voor een lokaal probleem.

Het is Platform NOG dan ook volstrekt onduidelijk waarom alternatief NOG Beter 2.0 niet door het gemeentebestuur van Hillegom wordt omarmd.

Met vriendelijke groet,

Jan Knijn (voorzitter)

PLATFORM NOG
platformnog@geenduinpolderweg.nl

Nieuwsbrief_9_Voorlopig_Voorkeursalternatief.pdf

 

-------------------------------

Formulier Bezwaarmaking tegen het gekozen voorlopig voorkeursalternatief.

Download het onderstaande formulier (in PDF-bestand), onderteken dit, print het uit en het stuur het per post op naar de provincie Noord-Holland. 

DPW_DRB_StandaardZienFswijze_MER_VVKA_DEFINITIEF.pdf 
Gezamenlijk persbericht provincies Noord-Holland en Zuid-HollandPERSBERICHT


 
 
 
20 december 2017

Gedeputeerde Staten kiezen voorlopig voorkeursalternatief project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Het doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren. Het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek. Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties worden ingediend. Medio 2018 nemen beide provincies een definitief besluit.
 
Gedeputeerde Staten (GS) besloten tot dit voorkeursalternatief na vergelijking van 7 alternatieven in de milieueffectrapportage (planMER). Hierin zijn de alternatieven beoordeeld op effecten voor onder meer verkeer, milieu, landschap, natuur, landbouw en economie. Tijdens de planstudie is intensief overlegd met de Stuurgroep (de betrokken bestuurders) en de Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties). Omdat het om een regionale opgave gaat en niet om een enkel knelpunt, is gekozen voor een combinatie van onderdelen uit de zeven alternatieven. De kern is een verbinding van de A4 naar de N208 via de noordrand van Hillegom (de ligging van alternatief Zuid), met een directe verbinding naar de Weerlaan. GS houden de mogelijkheid open de weg in de toekomst door te trekken naar de N206. Ook stellen GS een verbinding voor tussen Lisse zuid en de A44, en een randweg bij Zwaanshoek. Dit zijn beide onderdelen van alternatief NOG Beter 2.0.
 
Inspraak
Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties (zienswijzen) worden ingediend op de planstudie en het voorkeursalternatief. Tijdens de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit van GS te downloaden vanaf www.noord-holland.nl/Duinpolderweg. De stukken zijn ook in te zien bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.
 
Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 23 januari 2018 organiseren de provincies en hun partners een inloopbijeenkomst in congrescentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout van 17.00 tot 21.00 uur. Belanghebbenden kunnen vragen stellen over de onderzoeken en het voorkeursalternatief en hun eventuele inspraakreactie delen.
 
Vervolgprocedure
Op de inspraakreacties wordt gereageerd in een Nota van Beantwoording. Daarnaast vragen GS van Noord-Holland en Zuid-Holland een toetsingsadvies aan de Commissie m.e.r. Ook worden de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van Zuid-Holland, de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van Noord-Holland om advies gevraagd. Op basis van deze adviezen en de inspraakreacties nemen beide provincies medio 2018 een besluit over een definitief voorkeursalternatief. 
 
------ Einde bericht----
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
 
Meer informatie
Provincie Noord-Holland
Fabian Paardekooper
Telefoon: (023) 5144572
Mobiel: 0618609344
 
Provincie Zuid-Holland
Martijn den Dekker 
Telefoon: (070) 4417574
Mobiel:0617719800
 
Onderschrift foto:
Een verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid mede door een brug over de Ringvaart 
 


 
 
Contactgegevens
Fabian Paardekooper
Telefoon: 06-18609344 
E-mail: paardekoopef@noord-holland.nl
 
 
 
Onderzoeksresultaten milieueffectrapportage bekend
  
 

Geachte heer, mevrouw,

Er is besloten de resultaten van de milieueffectrapportage van de Duinpolderweg te delen met de betrokken Provinciale Staten en gemeenteraden. Het rapport is hiermee openbaar.

De 7 alternatieven voor een Duinpolderweg zijn onderzocht op hun effecten voor onder meer verkeer, milieu, landbouw en economie. Eind oktober 2017 zijn de effectstudies afgerond. De onderzoeksresultaten staan beschreven in de milieueffectrapportage (MER). U kunt de bijbehorende rapporten hier lezen.

Nog geen besluit
Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt en nog geen besluit genomen over een voorkeursalternatief. De stuurgroep en de adviesgroep* bestuderen namelijk eerst de resultaten van het MER-onderzoek. Vervolgens nemen Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland, naar verwachting medio december, een besluit over het voorlopig voorkeursalternatief. In januari, na de kerstvakantie, start de inspraakperiode van 6 weken.

Belanghebbenden krijgen de kans zich extra te informeren tijdens een inloopbijeenkomst op (naar verwachting) 23 januari 2018. Nadere informatie hierover volgt na het besluit over een voorlopig voorkeursalternatief.

Meer weten over het proces van de aankomende maanden? Lees over de inspraak en over de planning en besluitvorming.

*  De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van de betrokken overheden. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, belangenorganisaties en bedrijfsleven.

 
 
 

Vlak langs Bennebroek, de nieuwe vierbaans snelweg tussen de N206 en de A4?

Waar gaat het om? Een vierbaans snelweg, aangeduid met "Duinpolderweg", waarvan de noodzaak en het nut tot op heden niet zijn onderbouwd noch aangetoond. De kans bestaat dat de snelweg vlak langs Bennebroek komt. "De slechtste optie voor mens en milieu", zoals de Millieu Effect Rapportage (MER) van 2004 vaststelde. Doordat een goede verbinding tussen de Westelijke Randweg in Haarlem en de Duinpolderweg ontbreekt, gaan de Zwarteweg en de Bennebroekerlaan fungeren als de onderkant van de trechter voor het doorgaande verkeer uit Haarlem en Heemstede. De N208 langs Bennebroek zal fungeren als oprit naar de Duinpolderweg met aanzienlijk meer verkeer tot gevolg.

Beslissende fase. Op 13 oktober 2016 is door de Staten van Zuid Holland besloten de aanleg van de weg te onderzoeken. De Millieu Effect Rapportage gaat onderzoeken wat de effecten zijn van de verschillende tracées. Er wordt daarbij ook een nieuw rekenmodel voor fijnstof en stikstofdioxide opgesteld dat de aanleg door kwetsbaar duingebied wellicht alsnog mogelijk maakt. De gemeenteraad van Hillegom vreest voor een verstedelijking van het duingebied -Bollenstad-.

De Dorpsraad Bennebroek heeft zitting in de door de provincie in het leven geroepen Adviesgroep, die uiteindelijk na 6 bijeenkomsten (april 2016-augustus 2016) een advies heeft opgesteld m.b.t. 3 nieuwe alternatieven. De Dorpsraad heeft zich uitsluitend positief uitgesproken voor lokale oplossingen van knelpunten in het studiegebied zonder veel extra infrastructuur.

Aan het einde van dit jaar zal -als alle berekeningen en overige resultaten van de m.e.r. bekend zijn-  worden gekozen voor een voorlopig voorkeursalternatief (uit de 7 alternatieven die voorliggen) door Gedeputeerden van Noord- en Zuid Holland. Voordien hebben de Stuurgroep -o.a.bestaande uit bestuurders van de betrokken gemeenten- èn de Adviesgroep de gelegenheid advies aan Gedeputeerden uit te brengen naar aanleiding van de reslutaten van het MERrapport.

Het onderstaande artikel "Nut Duinpolderweg blijft de vraag" in het Haarlem Dagblad van 18 maart 2016 beschrijft wat er aan de hand is. Klik op het artikel voor een goed leesbare versie.

De Dorpsraad Bennebroek participeert eveneens al enige jaren actief in het Platform NOG. Het heeft een uitgebreide expertise en toont keer op keer aan dat nut en noodzaak voor deze weg er nog steeds niet zijn. Ook enkele gemeenten -waaronder de gemeente Bloemendaal- hebben aangegeven pas akkoord te zullen gaan als nut en noodzaak onomstotelijk bewezen zijn. Op de website www.geenduinpolderweg.nl staat uitgebreide informatie over de ontwikkelingen rond de Duinpolder­weg.

Standpunt Dorpsraad 

  • Geen aanleg van de Duinpolderweg zolang nut en noodzaak niet onomstotelijk bewezen zijn. Oplossen van lokale knelpunten in het studiegebied zonder veel extra infrastructuur.

Documenten: