Duinpolderweg

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Buurtbus - - Contact - - Links - - Disclaimer -


Vlak langs Bennebroek, de nieuwe vierbaans snelweg tussen de N206 en de A4?

Waar gaat het om? Een vierbaans snelweg, aangeduid met "Duinpolderweg", waarvan de noodzaak en het nut tot op heden niet zijn onderbouwd noch aangetoond. De kans is groot dat de snelweg vlak langs Bennebroek komt. "De slechtste optie voor mens en milieu", zoals de Millieu Effect Rapportage (MER) van 2004 vaststelde. Doordat een goede verbinding tussen de Westelijke Randweg in Haarlem en de Duinpolderweg ontbreekt, gaan de Zwarteweg en de Bennebroekerlaan fungeren als de onderkant van de trechter voor het doorgaande verkeer uit Haarlem en Heemstede. 

Beslissende fase. Op 13 oktober 2016 is door de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten de aanleg van de weg te onderzoeken. De Millieu Effect Rapportage gaat onderzoeken wat de effecten zijn van de verschillende tracées. Er wordt een nieuw rekenmodel voor fijnstof en stikstofdioxide opgesteld dat de aanleg door kwetsbaar duingebied wellicht alsnog mogelijk maakt. De gemeenteraad van Hillegom vreest voor een verstedelijking van het duingebied -Bollenstad-.

De Dorpsraad Bennebroek heeft zitting in de door de provincie in het leven geroepen Adviesgroep, die uiteindelijk na 6 bijeenkomsten (april 2016-augustus 2016) een advies heeft opgesteld m.b.t 3 nieuwe alternatieven. De Dorpsraad heeft zich uitsluitend positief uitgesproken voor lokale oplossingen in de noord-zuid-richting en tegen een oost-westverbinding.

In het najaar zal -als alle berekeningen en overige resultaten van de m.e.r. bekend zijn-  worden gekozen voor een voorlopig voorkeursalternatief (uit de 7 alternatieven die voorliggen) door Gedeputeerden van Noord- en Zuid Holland.

Het onderstaande artikel "Nut Duinpolderweg blijft de vraag" in het Haarlem Dagblad van 18 maart 2016 beschrijft wat er aan de hand is. Klik op het artikel voor een goed leesbare versie.

De Dorpsraad Bennebroek participeert eveneens al enige jaren actief in het Platform NOG. Het heeft een uitgebreide expertise en toont keer op keer aan dat nut en noodzaak voor deze weg er nog steeds niet zijn. Ook enkele gemeenten -waaronder de gemeente Bloemendaal- twijfelen hieraan. Op de website www.geenduinpolderweg.nl staat uitgebreide informatie over de ontwikkelingen rond de Duinpolder­weg.

Standpunt Dorpsraad 

  • Geen aanleg van de Duinpolderweg zolang nut en noodzaak niet onomstotelijk bewezen zijn.

Documenten: