Duinpolderweg

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Buurtbus - - Contact - - Links - - Disclaimer -


 

 
 
 
Onderzoeksresultaten milieueffectrapportage bekend
  
 

Geachte heer, mevrouw,

Er is besloten de resultaten van de milieueffectrapportage van de Duinpolderweg te delen met de betrokken Provinciale Staten en gemeenteraden. Het rapport is hiermee openbaar.

De 7 alternatieven voor een Duinpolderweg zijn onderzocht op hun effecten voor onder meer verkeer, milieu, landbouw en economie. Eind oktober 2017 zijn de effectstudies afgerond. De onderzoeksresultaten staan beschreven in de milieueffectrapportage (MER). U kunt de bijbehorende rapporten hier lezen.

Nog geen besluit
Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt en nog geen besluit genomen over een voorkeursalternatief. De stuurgroep en de adviesgroep* bestuderen namelijk eerst de resultaten van het MER-onderzoek. Vervolgens nemen Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland, naar verwachting medio december, een besluit over het voorlopig voorkeursalternatief. In januari, na de kerstvakantie, start de inspraakperiode van 6 weken.

Belanghebbenden krijgen de kans zich extra te informeren tijdens een inloopbijeenkomst op (naar verwachting) 23 januari 2018. Nadere informatie hierover volgt na het besluit over een voorlopig voorkeursalternatief.

Meer weten over het proces van de aankomende maanden? Lees over de inspraak en over de planning en besluitvorming.

*  De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van de betrokken overheden. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, belangenorganisaties en bedrijfsleven.

 
 
 

Vlak langs Bennebroek, de nieuwe vierbaans snelweg tussen de N206 en de A4?

Waar gaat het om? Een vierbaans snelweg, aangeduid met "Duinpolderweg", waarvan de noodzaak en het nut tot op heden niet zijn onderbouwd noch aangetoond. De kans bestaat dat de snelweg vlak langs Bennebroek komt. "De slechtste optie voor mens en milieu", zoals de Millieu Effect Rapportage (MER) van 2004 vaststelde. Doordat een goede verbinding tussen de Westelijke Randweg in Haarlem en de Duinpolderweg ontbreekt, gaan de Zwarteweg en de Bennebroekerlaan fungeren als de onderkant van de trechter voor het doorgaande verkeer uit Haarlem en Heemstede. De N208 langs Bennebroek zal fungeren als oprit naar de Duinpolderweg met aanzienlijk meer verkeer tot gevolg.

Beslissende fase. Op 13 oktober 2016 is door de Staten van Zuid Holland besloten de aanleg van de weg te onderzoeken. De Millieu Effect Rapportage gaat onderzoeken wat de effecten zijn van de verschillende tracées. Er wordt daarbij ook een nieuw rekenmodel voor fijnstof en stikstofdioxide opgesteld dat de aanleg door kwetsbaar duingebied wellicht alsnog mogelijk maakt. De gemeenteraad van Hillegom vreest voor een verstedelijking van het duingebied -Bollenstad-.

De Dorpsraad Bennebroek heeft zitting in de door de provincie in het leven geroepen Adviesgroep, die uiteindelijk na 6 bijeenkomsten (april 2016-augustus 2016) een advies heeft opgesteld m.b.t. 3 nieuwe alternatieven. De Dorpsraad heeft zich uitsluitend positief uitgesproken voor lokale oplossingen van knelpunten in het studiegebied zonder veel extra infrastructuur.

Aan het einde van dit jaar zal -als alle berekeningen en overige resultaten van de m.e.r. bekend zijn-  worden gekozen voor een voorlopig voorkeursalternatief (uit de 7 alternatieven die voorliggen) door Gedeputeerden van Noord- en Zuid Holland. Voordien hebben de Stuurgroep -o.a.bestaande uit bestuurders van de betrokken gemeenten- èn de Adviesgroep de gelegenheid advies aan Gedeputeerden uit te brengen naar aanleiding van de reslutaten van het MERrapport.

Het onderstaande artikel "Nut Duinpolderweg blijft de vraag" in het Haarlem Dagblad van 18 maart 2016 beschrijft wat er aan de hand is. Klik op het artikel voor een goed leesbare versie.

De Dorpsraad Bennebroek participeert eveneens al enige jaren actief in het Platform NOG. Het heeft een uitgebreide expertise en toont keer op keer aan dat nut en noodzaak voor deze weg er nog steeds niet zijn. Ook enkele gemeenten -waaronder de gemeente Bloemendaal- hebben aangegeven pas akkoord te zullen gaan als nut en noodzaak onomstotelijk bewezen zijn. Op de website www.geenduinpolderweg.nl staat uitgebreide informatie over de ontwikkelingen rond de Duinpolder­weg.

Standpunt Dorpsraad 

  • Geen aanleg van de Duinpolderweg zolang nut en noodzaak niet onomstotelijk bewezen zijn. Oplossen van lokale knelpunten in het studiegebied zonder veel extra infrastructuur.

Documenten: