Dorpsraad Bennebroek

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Schiphol - - Buurtbus - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Archief - - Contact - - Links - - Disclaimer - - De nieuwe privacywet en DRB -

fotocollage

De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving.  

 


 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING DRUK BEZOCHT

Dorpsraad Bennebroek kijkt terug op een drukbezochte ALV op woensdag 13 februari j.l in Het Trefpunt. En dit ondanks de Champions League wedstrijd Ajax-Real Madrid. Of was het bezoek en betoog van burgemeester Ebert Roest van Bloemendaal juist de trekker? In ieder geval was het een zeer geanimeerde bijeenkomst waar tal van actuele onderwerpen de revue passeerden. Zoals de Duinpolderweg, Park Vogelenzang, Schiphol en geluidsoverlast, De Zuilen...

Burgemeester Roest hield een bevlogen betoog over zijn mooie gemeente Bloemendaal en de eigen plaats die Bennebroek daarin inneemt. Bennebroek is wat inwonertal betreft het grootste dorp in de gemeente. Hij vroeg tevens aandacht voor het belang van de sociale samenhang in Bennebroek en ging dieper in op de sociaal-economische ontwikkelingen in het dorp. Ook benadrukte hij het belang van een actieve Dorpsraad daarbij.

De avond werd besloten met een gezellig samenzijn in de foyer van Het Trepunt.

Nieuwe bestuursleden

De Dorpsraad is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Opdat we nog meer en beter werk kunnen verrichten. Meld u zich daarom bij ons aan! Ook burgemeester Roest constateerde gisteren dat een 'levendige' Dorpsraad die nadenkt over de toekomst van Bennebroek van groot belang is. 


Laatste nieuws Duinpolderweg:

 • De Dorpsraad is zeer geschokt dat de heer Wijkhuisen namens Bloemendaal niet meer vertegenwoordigd mag zijn in de Stuurgroep. Hij is hier, samen met de wethouder van Heemstede en Noordwijkerhout (inmiddels Noordwijk) gewoonweg tegen zijn zin uitgezet door de vertegenwoordigers van Hillegom, Lisse, Haarlemmermeer en de beide Gedeputeerden. Reden: het beoogde tracé loopt niet over het grondgebied van Bennebroek, Heemstede en Noordwijk(erhout). Maar duidelijk mag zijn dat het tracé dan weliswaar niet loopt over Bloemendaal's grondgebied, Bennebroek zal wel alle nadelige gevolgen gaan ondervinden van het beoogde tracé van N208 naar de Driemerenweg! De weg zal vlak onder Bennebroek lopen en de N208 zal als op- en afrit gaan fungeren met alle verkeerstoename, drukte en stank tot gevolg. Reden genoeg dus om mee te blijven praten in de Stuurgroep omdat het beoogde tracé Bennebroek enorm zal raken en de belangen van ons dorp behartigd moeten worden! 
 • De Dorpsraad heeft op de Beedvormende avond op 10 januari 2019 ingesproken en er bij de raadsleden op   aangedrongen alles in het werk te stellen om de heer Wijkhuisen weer in de Stuurgroep te kunnen laten terugkeren, opdat de belangen van Bennebroek weer adequaat behartigd kunnen worden.
 • Brief van de provincies Noord- en Zuid-Holland, d.d. 11 december 2018. Deze brief is geschreven aan de omwonenden van de beoogde trajecten alsmede aan degenen die eerder zienswijze hebben ingediend èn aan degenen die hebben ingesproken tijdens de Hoorzitting op 7 september jl. bij de provincie Zuid Holland.

   

Geachte heer, mevrouw,

Eind juni informeerden wij u in een brief over het besluit van gedeputeerden Staten (GS) van Noord- en Zuid-Holland over het project Duinpolderweg en het definitief voorkeursalternatief. In vervolg hierop informeren wij u, zoals ook al via de website gebeurd is, dat het voorkeursalternatief (VKA) op 19 sept 2018 is vastgesteld in de Staten van de provincie Zuid-Holland en op 30 oktober 2018 is herbevestigd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het woord is nu nog aan de Statencommissie van de provincie Noord-Holland, die de brief van GS Noord-Holland begin 2019 zullen bespreken. Met inachtneming van de uitkomsten van deze bespreking, kan het definitief voorkeursalternatief in de planuitwerkingsfase nu verder worden uitgewerkt.

Definitief Voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een nieuwe verbinding in de Haarlemmermeer, vanaf rijksweg A4 tot

  en met de Nieuwe Bennebroekerweg.

 • Een verdubbeling van 2x2 rijstroken op de Nieuwe Bennebroeker-

  weg tot aan de N205.

 • Een nieuwe verbinding van 2x1 rijstrook tussen N205 en N208,

  conform de ligging van het alternatief Hillegomse Zienswijze (Midden), met een ongelijkvloerse aansluiting op de N205 en een gelijkvloerse aansluiting op de N208.

 • Een nieuwe verbinding tussen de Bennebroekerdijk en de Spieringweg bij Zwaanshoek, conform alternatief NOG Beter 2.0, en een afsluiting van de Bennebroekerdijk voor autoverkeer ter hoogte van Zwaanshoek.

 • Een nieuwe verbinding tussen rijksweg A44 en Lisse, conform alternatief NOG Beter 2.0.

  De oproep van Provinciale Staten van Zuid-Holland (gedeeld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland), om meer aandacht te besteden aan langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), wordt betrokken bij het vervolg

  De ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de nieuwe verbinding tot aan de N206 maakt geen deel uit van het VKA.

  Planuitwerkingsfase

  Nu het besluit genomen is, start de volgende studiefase, de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het tracé nader uitgewerkt tot een voorontwerp . De opgave van deze fase is om tot een optimale ligging en inpassing van de weg te komen. In de planuitwerkingsfase worden ook de milieueffecten gedetailleerd in beeld gebracht in een Project-MER (Milieu Effect Rapportage) en worden inpassingsplannen gemaakt die moeten leiden tot een ruimtelijk besluit. Op de Project-MER en de inpassingsplannen kunnen zienswijzen worden ingediend. Uiteraard wordt u hier te zijner tijd over geïnformeerd.

  Onderdeel van de planuitwerking is ook dat de provincies de maatregel in Zwaanshoek (afsluiten Bennebroekerdijk en aanleggen randweg) en tussen Lisse en de A44 nader onderzoeken en uitwerken. Voor Zwaanshoek is het beoordelen van de effecten van het hoofdtracé en het bepalen van de exacte ligging en uitvoering (variantenstudie) een belangrijk punt van uitwerking. Ook voor het tracé Lisse-A44 wordt een variantenstudie gedaan. Hierbij is het bepalen van de exacte ligging en uitvoering een belangrijk punt van uitwerking.

  De betreffende tracés op de kaart kunt u daarmee beschouwen als indicatief.

  Overheden, belangengroepen, bewoners en bedrijven worden actief betrokken bij de uitwerking door middel van sessies en gesprekken. Te denken valt aan bijeenkomsten in ontwerpateliers met direct belangheb- benden en vertegenwoordigers van belangengroepen en 1-op-1-gesprekken met eigenaren van gronden en opstallen.

  De precieze invulling van de participatie wordt nu voorbereid. Deze kan per trajectdeel licht verschillen.

Planning

De voorbereidingen voor werkzaamheden in de planuitwerkingsfase zijn in volle gang, waaronder het inhuren van een ingenieursbureau dat de benodigde onderzoeken gaat uitvoeren. Vanwege deze voorbereidingen beginnen wij naar verwachting na mei 2019 met genoemde sessies. Nadere informatie hierover volgt in onze nieuwsbrief. Direct betrok- kenen informeren wij hier tijdig over.

De uitwerking van het wegontwerp en het opstellen van de verschillende (milieu)onderzoeken MER duurt naar verwachting zo’n twee jaar. Dan volgt besluitvorming door Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland, waarna de ruimtelijke procedures kunnen starten evenals de voorbereiding van de uitvoering.

Meer informatie

Meer informatie en bijzonderheden over het project Duinpolderweg vindt u op www.noord-holland.nl/Duinpolderweg. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie viainfo-duinpolderweg@noord-holland.nl.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland namens dezen,

Sectormanager Mobiliteit Dhr. Ir. P.P.N.M. Horck

Wilt u deze brief ook ontvangen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Kooij van de provincie Noord-Holland. Telefoonnummer: 023- 5145376.

page3image11792
Voor eerder nieuws, zie onder kopje Duinpolderweg.
page3image11952

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 44-46 te Hillegom, zie verder hierover onder Actueel

- - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - -  - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Huidige plannen van de Gemeente Bloemendaal

 • De ontwikkeling van het GGZ terrein, omgedoopt tot Park Vogelenzang, is actueel geworden. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en hebben daarom ook zitting in de Focusgroep.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ons belang is voor heel Bennebroek

Om op te komen voor heel Bennebroek is in 2011 de Vereniging Meerwijk overgegaan in de Dorpsraad Bennebroek. Adriana Bakker heeft hiervoor het initiatief genomen. Zij was de eerste voorzitter van de vereniging Dorpsraad Bennebroek.

De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit. De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.

Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!

De Dorpsraad wil u als inwoner graag betrekken bij wat we doen. Hoe groter het draagvlak, hoe sterker we staan.

Wij danken de leden en donateurs voor hun steun en vertrouwen.

Een beknopte geschiedenis van Bennebroek (website).