Dorpsraad Bennebroek

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Buurtbus - - Contact - - Links - - Disclaimer -

fotocollage

De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving.


 

 

Laatste nieuws: Duinpolderweg

Veel eerder dan oorspronkelijk gepland is het MERrapport over de Duinpolderweg op 17 november jl. openbaar gemaakt. Wij willen u hier vanzelfsprekend direct deelgenoot van maken. Onder het kopje 'Duinpolderweg' van deze website treft u de Nieuwsbrief van de provincie Noord-Holland aan met alle relevante links.

Wij beraden ons over een nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal vermoedelijk in januari 2018 gehouden worden. Nadere informatie hierover volgt!

---------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdag 14 november a.s. gaat niet door en zal in januari of februari 2018 plaatsvinden.

Dàn is er namelijk pas duidelijkheid over de ontwikkelingen rond Duinpolderweg en Park Vogelenzang; ontwikkelingen waarover wij u graag willen bijpraten, maar waarover wij u op 14 november nog niet genoeg kunnen vertellen.

Zoals u weet heeft de Dorpsraad Bennebroek zitting in de zgn. Brede Adviesgroep die adviseert over de Duinpolderweg. Inmiddels is het concept MERRapport gereed en dit zal zeer binnenkort worden besproken in de Adviesgroep. Dan zal de Adviesgroep ook een advies richting Gedeputeerden uitbrengen en zal door hen een voorlopig voorkeursalternatief worden aangewezen. De afgesproken werkwijze binnen de Adviesgroep is dat zolang vertrouwelijk met de stukken dient te worden omgegaan. Aan die werkwijze hebben wij ons te houden. Natuurlijk willen wij onze plek binnen de Adviesgroep behouden, om zo dicht mogelijk bij de informatie te blijven en te kunnen adviseren. U kunt ervan verzekerd zijn dat de Dorpsraad Bennebroek de belangen van Bennebroek met alle kracht zal behartigen en verdedigen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor onze beslissing tot uitstel. Zodra er een definitieve datum geprikt is voor de ALV zetten we deze op de site; leden ontvangen vanzelfsprekend ook een email hierover.

---------------------------------------------------------------------------------

Huidige plannen van de Gemeente Bloemendaal

  • De ontwikkeling van het GGZ terrein, omgedoopt tot Park Vogelenzang, is actueel geworden. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en hebben daarom ook zitting in de Focusgroep.
  • Verder bebouwen van de Oude Kern, de bouwactiviteiten van Woonzorg Nederland bij Meerleven. Lees meer op Oude Kern.

Plannen van de Provincies Noord en Zuid-Holland:

  • Aanleg van een vierbaanssnelweg (verbinding N206-A4) langs onze zuidelijke dorpsgrens, de Duinpolderweg. Het spant erom. Het nut en de noodzaak van deze weg lijken niet aantoonbaar. Toch wordt doorgezet. Lees meer op Duinpolderweg.

Ons belang is voor heel Bennebroek

Om op te komen voor heel Bennebroek is in 2011 de Vereniging Meerwijk overgegaan in de Dorpsraad Bennebroek. Adriana Bakker heeft hiervoor het initiatief genomen. Zij was de eerste voorzitter van de vereniging Dorpsraad Bennebroek.

De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit. De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.

Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!

De Dorpsraad wil u als inwoner graag betrekken bij wat we doen. Hoe groter het draagvlak, hoe sterker we staan.

Wij danken de leden en donateurs voor hun steun en vertrouwen.

Een beknopte geschiedenis van Bennebroek (website).