Dorpsraad Bennebroek

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Schiphol - - Buurtbus - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Contact - - Links - - Disclaimer - - De nieuwe privacywet en DRB -

fotocollage

De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving.  


Laatste nieuws Duinpolderweg:

Hieronder treft u aan de Nieuwsbrief die op 23 september 2018 verzonden is aan onze leden. Hierin kunt u de laatste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg lezen.


NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018

DRAMATISCHE TRACÉKEUZE DUINPOLDERWEG


Beste leden van de Dorpsraad Bennebroek,

Zoals u waarschijnlijk wel in de krant hebt gelezen is afgelopen woensdag19 september het definitieve tracé bepaald voor de "Duinpolderweg". Helaas is dit niet het fel door de Dorpsraad bepleite tracé over de Weerlaan in Hillegom geworden, conform het plan NOG Beter 2.0.; maar in plaats daarvan werd gekozen voor alternatief Midden, een tracé dwars door de prachtige Oosteinderpolder!

Het plan NOG Beter 2.0 was echter een véél beter alternatief geweest: het zou  gebruik maken van bestaand asfalt, er was een oeververbinding gekomen op een plek waar deze ècht problemen oplost en nodig is en bovendien zouden natuur, landschap en leefmilieu het allerminst worden aangetast.

De SP toonde zich tot onze blijdschap -als coalitiepartij!- voorstander van dit plan. Maar door een plotselinge politieke draai van PvdA en CU/SGP spraken de Statenleden in Zuid-Holland zich uiteindelijk en tot onze grote schrik in meerderheid dus uit voor alternatief Midden. Een in onze ogen onbegrijpelijke keuze!!

Deze keuze is temeer onbegrijpelijk, omdat de ruimtelijke reservering voor een tracé naar de N206 is komen te vervallen. Dat was tegelijk een harde eis van de PvdA om definitieve steun uit te spreken voor alternatief Midden. En aldus geschiedde. Een eventuele doortrekking naar het westen zou de enige reden hebben kunnen zijn om te kiezen voor het tracé door de polder, omdat vandaaruit een makkelijke doorsteek zou kunnen worden gemaakt. Maar die doorsteek zal er nooit komen en dus is de keuze voor Midden volstrekt onnodig!

Nu is besloten dat de weg begint bij de N208 en vervolgens de Oosteinderpolder doorkruist -en vernielt!- om zo een aansluiting te kunnen maken op de Nieuwe Bennebroekerweg. Ja, er wordt als doekje voor het bloeden gezegd dat de mogelijkheid van een verdiepte aanleg van de weg en een aquaduct onder de Ringvaart zal worden onderzocht, maar je kunt op je vingers natellen dat dit veel te duur is en bovendien wordt met name de vogelstand hoe dan ook ernstig aangetast. Om nog maar niet te spreken van de ellende voor de bewoners aan de Oosteinderlaan.

Maar ook voor Bennebroek heeft de keuze voor het Middentracé door de Oosteinderpolder zéér nadelige en onnodige gevolgen: De N208 zal immers de op- en afrit worden naar deze weg met een enorme toename van verkeers- bewegingen per etmaal dwars door Bennebroek!! Gevolgen: grove aantasting van het leefmilieu, vervuiling en overlast.

We zijn kortom zeer ontdaan en verdrietig over deze ontwikkeling; daarbij lijken ook alle inspanningen en eindeloze inspraakronden voor niets geweest. Hoe nu verder? Er zal een projectMER worden gemaakt en een IPIP (InterProvinciaal InpassingsPlan). Hiertegen is weer bezwaar mogelijk.

Hoe dan ook: de Dorpsraad zal zich tegen dit volstrekt onnutte en schadelijke tracé blijven verzetten! Wij blijven ons strijdbaar opstellen en houden u vanzelfsprekend van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Vriendelijke groeten,

Bestuur Dorpsraad Bennebroek

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek organiseert een Bijeenkomst op 8 november 2018 in Het Trefpunt 

zie verder hierover onder Actueel 

- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - --- -- - - - - -- - - - -- - - ---- -  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- --- -- -- -- -- - - -- -- -- --- -- - -

Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 44-46 te Hillegom, zie verder hierover onder Actueel

- - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - -  - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Huidige plannen van de Gemeente Bloemendaal

  • De ontwikkeling van het GGZ terrein, omgedoopt tot Park Vogelenzang, is actueel geworden. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en hebben daarom ook zitting in de Focusgroep.
  • Verder bebouwen van de Oude Kern, de bouwactiviteiten van Woonzorg Nederland bij Meerleven. Lees meer op Oude Kern.

Plannen van de Provincies Noord en Zuid-Holland:

  • Aanleg van een weg (verbinding N208-A4), dwars door de Oosteinderpolder, de Duinpolderweg.

Ons belang is voor heel Bennebroek

Om op te komen voor heel Bennebroek is in 2011 de Vereniging Meerwijk overgegaan in de Dorpsraad Bennebroek. Adriana Bakker heeft hiervoor het initiatief genomen. Zij was de eerste voorzitter van de vereniging Dorpsraad Bennebroek.

De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit. De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.

Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!

De Dorpsraad wil u als inwoner graag betrekken bij wat we doen. Hoe groter het draagvlak, hoe sterker we staan.

Wij danken de leden en donateurs voor hun steun en vertrouwen.

Een beknopte geschiedenis van Bennebroek (website).