Dorpsraad Bennebroek

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Extra tabblad onder constructie - - Buurtbus - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Contact - - Links - - Disclaimer -

fotocollage

De Vereniging Dorpsraad Bennebroek is van alle Bennebroekers! Veel inwoners zijn lid. Inwoners met een betrokken leefstijl die bewuste keuzes maken voor een prettige en veilige leefomgeving.  

 

Laatste nieuws: Duinpolderweg

Op woensdag 16 mei a.s. 10.00-12.30 uur zal wederom de Duinpolderweg op de agenda van Provinciale Staten staan (commissie Verkeer&Mobiliteit). Deze vergadering is openbaar, dus U bent allen zeer welkom! Hoe meer mensen er op de publieke tribune zitten, hoe meer de Staten er zich van bewust zijn hoe de problematiek rond de Duinpolderweg leeft!

Op 4 april jl. heeft in de vergadering van dezelfde commissie de PAL (onafhankelijke Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit) een snoeihard oordeel gegeven over het uitgebrachte MER: men meldde het knap te vinden van GS dat op basis van dit MER überhaupt tot het aanwijzen van een voorlopig voorkeursalternatief was gekomen...!


Laatste nieuws: Partycentrum De Zuilen

Op 19 maart 2018 jl. heef de Gemeente Hillegom een informatiebrief gestuurd naar de inwoners van Bennebroek rond De Zuilen. De brief is te vinden onder Actueel > Partycentrum De Zuilen. 

 

Verslag ALV Dorpsraad Bennebroek, d.d. 11 januari 2018

De ALV stond deze keer in het teken van de laatste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg. Bestuurslid Anneke Quispel, die vanuit de Dorpsraad zitting heeft in de Adviesraad, praatte de aanwezigen uitvoerig bij en zette de voor- en nadelen van de verschillende tracé's nauwkeurig op een rij. Dit leidde vervolgens tot een uitgebreide en soms verhitte discusse tussen de aanwezigen, waaronder de Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk (Ruimtelijke Ordening) en VVD-raadslid Peter Boeijink. Het laatste nieuws kunt u lezen onder het kopje Duinpolderweg op deze website.                                                                                                             

Ook de financiële situatie van de Dorpsraad werd onder de loep genomen. Penningmeester Roel Schotanus gaf duidelijk tekst en uitleg.

Tenslotte gaf de Bennebroekse wetenschapsjournaliste Nienke Beintema een boeiende presentatie met veel foto's over de poolgebieden. Zelf nam ze deel aan onder meer een expeditie naar Spitsbergen. En schreef het boek De Poolgebieden. Ook legde ze uit waarom ijsberen geen pinguïns eten: omdat ijsberen alleen op de Noordpool en de zwart-witte vogels alleen op de Zuidpool voorkomen!

De avond in Het Trefunt werd met een zeer geanimeerde borrel besloten.    

 

Eerdere berichten

In een gezamenlijk persbericht van de provincies Noord- en Zuid-Holland is op 20 december jl. het voorlopig voorkeursalternatief project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek door de Geduputeerden Staten van beide provincies bekend gemaakt. Gekozen werd voor het zgn. Alternatief Zuid, iets benoorden de Weerlaan in Hillegom. Wat dit voor consequenties heeft voor Bennebroek zal op de ALV op 11 janauri a.s. uitgebreid aan de orde komen.

Veel eerder dan oorspronkelijk gepland is het MERrapport over de Duinpolderweg op 17 november jl. openbaar gemaakt. Wij willen u hier vanzelfsprekend direct deelgenoot van maken. Onder het kopje 'Duinpolderweg' van deze website treft u de Nieuwsbrief van de provincie Noord-Holland aan met alle relevante links.

Platform NOG, waarin de Dorpsraad Bennebroek zitting heeft, heeft een reactie geformuleerd op de keuze van Gedeputeerde Staten voor een voorlopig voorkeursalternatief. Zie hiervoor de Nieuwsbrief onder het kopje Duinpolderweg op deze website. 

Verder kunt u zelf bezwaar maken tegen het gekozen voorlopig voorkeursalternatief. Hiervoor staat voor u een formulier klaar, dat u kunt ondertekenen, uitprinten en per post opsturen naar de provincie Noord-Holland. Het formulier kunt u vinden onder het kopje Duinpolderweg op deze website.  

 

- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - --- -- - - - - -- - - - -- - - ---- -  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- --- -- -- -- -- - - -- -- -- --- -- - -

Huidige plannen van de Gemeente Bloemendaal

  • De ontwikkeling van het GGZ terrein, omgedoopt tot Park Vogelenzang, is actueel geworden. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en hebben daarom ook zitting in de Focusgroep.
  • Verder bebouwen van de Oude Kern, de bouwactiviteiten van Woonzorg Nederland bij Meerleven. Lees meer op Oude Kern.

Plannen van de Provincies Noord en Zuid-Holland:

  • Aanleg van een vierbaanssnelweg (verbinding N206-A4), dwars door de Oosteinderpolder, de Duinpolderweg? Het spant erom. Het nut en de noodzaak van deze weg lijken niet aantoonbaar. Lees meer op Duinpolderweg.

Ons belang is voor heel Bennebroek

Om op te komen voor heel Bennebroek is in 2011 de Vereniging Meerwijk overgegaan in de Dorpsraad Bennebroek. Adriana Bakker heeft hiervoor het initiatief genomen. Zij was de eerste voorzitter van de vereniging Dorpsraad Bennebroek.

De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit. De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie.

Dus uw steun is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid!

De Dorpsraad wil u als inwoner graag betrekken bij wat we doen. Hoe groter het draagvlak, hoe sterker we staan.

Wij danken de leden en donateurs voor hun steun en vertrouwen.

Een beknopte geschiedenis van Bennebroek (website).