Dorpsraad Bennebroek

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Schiphol - - Buurtbus - - Dorpsraad, werkwijze - - Wie zijn wij - - Jaarverslagen - - Archief - - Links - - Lid of donateur worden - - De nieuwe privacywet en DRB - - Disclaimer - - Contact -

december 2015

Oude Kern 

Meerleven - Nieuwbouw

Op het stuk grond dat is vrijgekomen door het verzorgingshuis Meerleven te verplaatsen heeft Woonzorg Nederland 35 zorgappartementen gerealiseerd. Het oude Meerleven was midden op het terrein geplaatst. Alle bewoners hadden een eigen balkon en een ruime toetreding van licht en zon. Niet in het nieuwe gebouw, daar zijn de kamers op de noordwestelijke vleugel donker en somber. Door de nieuwbouw die nu aan de andere kant gerealiseerd is, verrijst een hoge muur op korte afstand van het huidige Meerleven. Een ernstige zaak voor de mensen die hier hun laatste jaren doorbrengen. De vraag is of de politiek niet meer zou moeten doen om ook een goede leefomgeving te waarborgen voor deze groep oudere inwoners. 
Woonzorg Nederland voert het bebouwingspercentage van het gebied op naar 50%. Samen met de bijbehorende parkeerplaatsen versteent het gebied vrijwel volledig. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding van de aangrenzende woonwijk. De vijver die in deze woonwijk ligt, heeft nu nog fraaie oevers. De gemeente is genoodzaakt om de oevers af te graven en de vijver te verdiepen.

Meerleven zonsondergang
19-3-2018

Partycentrum De Zuilen

Op 19 maart 2018 kregen bewoners in Bennebroek in de omgeving van De Zuilen een informatiebrief van de Gemeente Hillegom. Met volgende strekking: 

De Zuilen kent een lange geschiedenis van illegale bouw- en gebruiksactiviteiten, waarbij veel overlast is veroorzaakt. Om dit te voorkomen hebben wij eerdere afspraken met de heer Van Looy en eerder gestelde voorwaarden ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de percelen Zandlaan 16 en 18 volledig ingetrokken.

In onze brief van februari 2018 hebben wij nogmaals bevestigd dat op dit moment: op het perceel in het geheel geen horeca-activiteiten zijn toegestaan; uitsluitend in de woning aan de Zandlaan 18 (2181 HS te Hillegom) mag worden gewoond, en bed & breakfast uitsluitend is toegestaan in de voormalige bollenschuur aan de Zandlaan 16 (2181 HS te Hillegom). 

Geschiedenis

Aan de zuidkant van Bennebroek op Hillegoms grondgebied bevindt zich een partycentrum dat tot december 2016 voor een groot gedeelte illegaal was gebouwd en activiteiten ontplooide. De woonwijken aan de zuidkant van Bennebroek hebben overlast van geluid en verkeer. De gemeente Hillegom heeft ingegrepen en De Zuilen gedwongen de aanvraag voor een omgevingvergunning opnieuw te doen, dit keer met sterk beperkte mogelijkheden voor exploitatie. Of dat helpt moeten we afwachten. De Dorpsraad houdt de vinger aan de pols. 

Inmiddels is op 14 november 2018 een brief van de gemeente Hillegom ontvangen waarin gemeld wordt dat een nieuwe vergunning is aangevraagd door de Zuilen; deze is momenteel in behandeling bij de gemeente Hillegom.


april 2016

Renovatie Trambrug Bennebroek

De Dorpsraad heeft de Stichting MOVE ondersteund met renovatieplannen van de historische trambrug in Bennebroek: Het enige overblijfsel van de Tram die vroeger tussen 1891 en 1949 door ons dorp reed als verbinding tussen Haarlem en Leiden. Het renovatieproject is afgerond en begin april 2016 was de feestelijke opening. Een mooi resultaat. Met name door de niet aflatende inspanningen van de Stichting MOVE.

Han Hazevoet en Ronald Bos, -voorzitter resp. vice-voorzitter van de Stichting MOVE-, hebben in mei 2017 LED-verlichting aangebracht op de Trambrug. Vanuit de Dorpsraad was tevens een verzoek gedaan om de bankjes, die voor de brug staan, te restaureren inclusief herstel van het mozaiekpad dat de bankjes met elkaar verbond. Dat is inmiddels begin december gerealiseerd en werkelijk prachtig geworden; de mozaieken bankjes en de verbinding ogen weer fris en als nieuw met hun prachtige afbeeldingen van o.a. diversiteit aan tulpen! In het gras naast de brug is ook nog een grote houten dubbele "stationsbank"  geplaatst, waarmee het gehele project helemaal prachtig is afgerond!

Veel dank aan de Stichting MOVE, de restauratrice (van het mozaiek) Marieke Greeve.  Ook veel dank aan de gemeente Bloemendaal en de Rabobank Bollenstreek, die dit project gefinancieerd hebben.


De bibliotheek en de gemeenteloketten zijn verhuisd

Het Centraal Service Punt voor Burgerzaken bevindt zich aan de Kerklaan in het voormalige gebouw van de Franciscusschool, dat daartoe geheel verbouwd is. Wij zijn verheugd dat het gebouw behouden is en een nieuwe bestemming heeft. Bovendien heeft de bibliotheek er zijn plek gevonden en is er een expositie ruimte. Het is mooi geworden. Hulde aan de gemeente Bloemendaal.

Buiten de Oude Kern kwam op de Bennebroekerlaan ruimte vrij voor nieuwbouw. Het voormalige gemeentehuis en de voormalige bibliotheek hebben plaatsgemaakt voor 10 nieuwe woningen, het project Parkduin. 


Bennebroekerpolder

Op 5 juli jl. organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland een informatiebijeenkomst over de Bennebroekerpolder. Op dee  Tijdens deze bijeenkomst schetste Rijnland een beeld van het huidige watersysteem en de eventuele wateroverlast. Vervolgens konden bewoners met vertegenwoordigers van het schap en de gemeente in gesprek gaan over de knelpunten in het huidige watersysteem.  

De polders in gemeente Bloemendaal maken onderdeel uit van de watergebiedsplannen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail  o.v.v. wgp Bennebroekerpolder.

Oriëntatiekaart


Sociale Woningbouw

In het najaar 2016 werden er door de gemeente plannen bekend gemaakt rond het realiseren van sociale woningbouw op het van Lieroppark en op het stukje groen op de hoek Zwarteweg/Hyacintenlaan. De Dorpsraad is hiertegen zowel schriftelijk als tijdens de Algemene Leden Vergadering in het geweer gekomen. Argumenten: het van Lieroppark wordt volop benut voor parkeren en het kleine stukje groen aan de Zwarteweg moet groen blijven; in het Park Vogelenzang zullen in de toekomst ca. 80 sociale woningen worden gebouwd, waarmee de kern Bennebroek volop voldoet aan het quotum. Bovendien bezit Bennebroek van oudsher al veel sociale woningbouw; veel meer dan in de kernen Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout het geval is. Mede door deze argumenten was het merendeel van de raadsleden ook de mening toegedaan dat dit geen goed plan was (dit gold ook voor de aangewezen plekken elders binnen de gemeente) en wordt nu door de gemeente aan een totaal-document gewerkt, waarbij de sociale woningbouwbehoefte binnen de gemeente in breder perspectief wordt gezet. 

De Dorpsraad is ook betrokken bij de evaluatie van de Woonvisie 2012-2016.


december 2017

Renovatie Meerweg

De laatste week van september 2017 is de renovatie/herinrichting van de Meerweg gestart. Alle bewoners hebben daarover inmiddels nieuws in hun brievenbus ontvangen.

De Dorpsraad heeft medio november informatie voor u opgevraagd over de laatste stand van zaken:

Men had gehoopt eerder klaar te zijn, maar door de problemen met het gaslek ter hoogte van de Schoollaan zijn de werkzaamheden wat vertraagd en zal het werk iets uitlopen tot na 2 december a.s.

Men is zich bewust van het feit dat er een flinke toename van verkeer is over de Zandlaan. We hebben besproken of het reëel zou zijn verkeerslichten aan beide zijden te plaatsen of verkeersregelaars in te zetten, om het verkeer te reguleren. Dat doet echter aan de drukte niets af, is duur en het plaatsen van lichten neemt enige tijd. Overigens werd toegezegd dat na afloop van de werkzaamheden schade aan de bermen zal worden aangeheeld en dat deze weer netjes in orde gemaakt worden

Er is overwogen de Schoollaan naar het zuiden toe tijdelijk 2-richtingsverkeer te maken, maar dit zal gevaarlijke situaties opleveren. Ook het fietspad van de Harp openstellen voor auto's is overwogen maar om die reden verworpen.

De brug over de Ringvaart is met opzet nog niet geopend om te voorkomen dat veel sluipverkeer zich door Meerwijk gaat verplaatsen.  

Goed nieuws is er met betrekking tot de hulpdiensten: geen zorgen dat deze niet tijdig Meerwijk zouden kunnen bereiken. De projectleider heeft dagelijks contact met de hulpdiensten om te bespreken van welke kant het best een evt. calamiteit zou kunnen worden aangereden. Afgesproken is dat alle hulpdiensten door de hekken heen mogen rijden, zowel vanaf de brug, de Schoollaan, de Binnenweg als de Bennebroekerlaan. Dit zal schade aan de werkzaamheden kunnen toebrengen, maar dat risico is men graag bereid te dragen ten behoeve van de veiligheid.

Inmiddels is per 8 december 2017 de renovatie van de Meerweg gelukkig afgerond en is de weg weer berijdbaar, evenals de brug.