Actueel

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Schiphol - - Buurtbus - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Archief - - Contact - - Links - - Disclaimer - - De nieuwe privacywet en DRB -


Actuele onderwerpen voor de Dorpsraad Bennebroek

Duinpolderweg

Zie voor de laatste ontwikkelingen onze Homepage!

Park Vogelenzang

Laatste nieuws

Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang is nu gereed en zal -na al tweemaal in de commissievergaderingen Grondgebied besproken te zijn- nogmaals in de commissie Grondgebied aan de orde komen, alvorens ter besluitvorming te worden voorgelegd in de raadsvergadering begin 2019. Voornaamste zorgen zijn nu nog de ontsluiting en verkeersafwikkeling rond het plangebied alsmede het totaal geplande woningaantal. Zie verdere berichtgeving onder Park Vogelenzang op deze site.

 

Partycentrum De Zuilen

Op 30 oktober jl. heeft de heer Van Looy van Landgoed 'De Zuilen' bij de Gemeente Hillegom een omgevingsvergunning aangevraagd. Een eerdere vergunning werd in samenspraak met de gemeente in 2016 ingetrokken. Bent u geïnteresseerd in de voortgang rond deze vergunningsaanvraag van De Zuilen kijkt u dan op de website van de Gemeente Hillegom op de pagina Bekendmakingen.    

Kijk voor meer informatie over De Zuilen onder Archief. 

 

Veiligheid in Bennebroek 

Momenteel wordt ons dorp geteisterd door een inbraakgolf in auto's. Daarbij komt nog dat met de langere duisternis ook onze huizen weer 'aantrekkelijker' worden voor dieven. Hoogste tijd dus voor een vergadering over deze ernstige onderwerpen die recent in het Trefpunt plaatsvond.

Gesproken werd over de mogelijkheden om de veiligheid in en om het huis te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld een live camera worden geplaatst op het eigen terrein, al dan niet met een sirene. Vanuit de meldkamer wordt dan tijdens een voorafgesproken tijdsperiode uw huis, oprit etc. goed in de gaten gehouden en gecontroleerd of zich daar geen onverwachte situaties voordoen.

Voor meer informatie hierover: zie www.weprevent. 

Ook is gesproken over het initiatief dat is gestart om gezamenlijk een Automatische Externe Defibrillator (AED) aan te schaffen. Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. In de wijk 't Duin loopt dit initiatief al, maar uiteraard kan dit ook in de andere wijken van Bennebroek worden opgepakt.

Voor meer informatie: www.buurtaed.nl

-

Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 44-46 gemeente Hillegom

Het is de bedoeling dat 2 (zgn. GOM) woningen op de percelen aan de Zandlaan 44-46 in Hillegom zullen worden gerealiseerd. Deze percelen vallen nu onder de Beheersverordening "De Polders" (vastgesteld 17 oktober 2013), welke niet voorziet in de realisatie van burgerwoningen aldaar. Op de percelen rust nu de bestemming agrarisch/bollenteelt/bollenzone 2 en het is de bedoeling dat door middel van het vaststellen van dit postzegelplan de bestemming naar "wonen" wordt omgezet.

De door de raad van Hillegom in februari 2018 aangenomen Omgevingsvisie verzet zich eveneens tegen het realiseren van deze woningen, omdat de percelen niet tot het zgn. Levendige Lint behoren.

De bewoners van Bennebroek aan de andere zijde van de Zandlaan hebben ernstige bezwaren tegen deze plannen; zij kijken nu uit op een mooi stuk ongerept groen van de Oosteinderpolder en dachten dit, gezien de huidige Beheersverordening èn de Omgevingsvisie van Hillegom, altijd te kunnen blijven doen. Tot zover de rechtszekerheid.

De Dorpsraad wordt inmiddels -begrijpelijk- bestookt met mails en telefoontjes over dit ontwerpbestemmingsplan, waar onze bewoners zich terecht grote zorgen over maken.

Eerst besluit Hillegom dat het maar het beste is om de Duinpolderweg dwars door de mooie Oosteinderpolder aan te laten leggen -met als gevolg grote, volstrekt onnodige, verkeersdrukte dwars door Bennebroek- en nu wordt ook dit stukje Oosteinderpolder weer bedreigd! Is dat soms goed buurmanschap???

De Dorpsraad Bennebroek heeft zienswijze ingediend op dit ontwerpbestemmingplan, om de belangen van de inwoners èn het behoud van groen te behartigen. Ook heeft de Dorpsraad de gemeente Bloemendaal verzocht eveneens zienswijze op dit plan in te dienen. Dit is inderdaad gebeurd.

U kunt het plan vinden bij www.ruimtelijkeplannen.nl:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?postcode=2181HS&huisnummer=44

Termijn voor het indienen van Zienswijzen tot 7 november 2018.


Het bestuur van de de Dorpsraad Bennebroek zoekt versterking!

De Dorpsraad zoekt een nieuwe penningmeester en ook andere geïnteresseerden voor een bestuursfunctie zijn hartelijk welkom! Meldt u zich aan via info@dorpsraadbennebroek.nl

_______________________________________________________________________________________