Actueel

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Buurtbus - - Contact - - Links - - Disclaimer -


ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdag 14 november a.s.

Op 14 november zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Bennebroek gehouden worden. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur in het Trefpunt, Akonietenplein in Bennebroek.
Op de agenda staan onder meer de actuele onderwerpen zoals Duinpolderweg, Park Vogelenzang alsmede de financiële verantwoording van het afgelopen boekjaar.

Wij hebben twee sprekers aangezocht om deze avond een inleiding te houden en beiden hebben laten weten dit graag te willen doen en daar zijn we blij mee!

De  sprekers zijn: de op 6 september jl. beëdigde burgemeester van Bloemendaal, de heer drs. Elbert Roest, alsmede Nienke Beintema, wetenschapsjournalist, wonende in Vogelenzang. Zij zal een lezing houden over De Poolgebieden.

Wij nodigen u graag uit op deze avond aanwezig te zijn. Ook niet-leden zijn van harte welkom.


Wat zijn de actuele onderwerpen voor de Dorpsraad Bennebroek? 

Duinpolderweg.  Vlak langs Bennebroek, een nieuwe vierbaans snelweg tussen de N206 en de A4?

De plannen verkeren in een beslissende fase; op 13 oktober 2016 is groen licht gegeven voor het onderzoek naar de weg. De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben dat gezamenlijk beslist. Het gevolg van een sterke asfalt-lobby. Nut en noodzaak van de weg zijn nog steeds omstreden.

7 alternatieven worden nu aan een m.e.r. (milieueffectrapportage) onderworpen door Ingenieursbureau Royal Haskoning. In de zomer worden daarvan de eerste resultaten bekend en de Gedeputeerden van de provincies Noord- en Zuid Holland zullen zich vervolgens in het najaar -als alle berekeningen bekend zijn- uitspreken over het voorlopig voorkeursalternatief.

Verder lezen op Duinpolderweg  en op de website van het Platform  Duinpolderweg

 

Park Vogelenzang

Het Stedebouwkundig Plan (opgesteld door Studio Henk Hartzema en landbouwarchitect Marlies van Diest) is januari jl. door de gemeenteraad van Bloemendaal vastgesteld. Nu worden de plannen doorontwikkeld.  Het GGZ terrein is een mooi gebied dat een goede invulling verdient. Verder lezen op Park Vogelenzang

Op 23 mei jl. heeft GGZ inGeest samen met stedenbouwkundig architect Henk Hartzema en landschapsarchitecte Marlies van Diest een inloopavond in Het Trefpunt georganiseerd. Tijdens deze informele bijeenkomst is informatie geboden over de stand van zaken, rond het verdere proces en de planning, wat er precies met de monumenten gaat gebeuren en hoe de kwaliteit wordt bewaakt met het beeldkwaliteitplan. Ook is er kort verteld over de inrichting van het plan. Bij de planvorming is tot nu toe nauw samengewerkt met de focusgroep.

In juni  jl. is de feestelijke start geweest van de nieuwbouw van de zorgwoningen in de zuidwesthoek van het terrein. 

 

Buurtbus 

Met ingang van woensdag 26 juli 2017 is de originele dienstregeling weer van kracht. Dit is mogelijk, omdat rond Zwaanshoek er als gevolg van de vakanties minder verkeer is en de werkzaamheden aan de Herenweg in Heemstede zijn beëindigd.

Voor de vertrektijden lees verder onder het kopje Buurtbus.

 

Partycentrum De Zuilen

Aan de zuidkant van Bennebroek op Hillegoms grondgebied bevindt zich een partycentrum dat tot december 2016 voor een groot gedeelte illegaal was gebouwd en activiteiten ontplooide. De woonwijken aan de zuidkant van Bennebroek hebben overlast van geluid en verkeer. De gemeente Hillegom heeft ingegrepen en De Zuilen gedwongen de aanvraag voor een omgevingvergunning opnieuw te doen, dit keer met sterk beperkte mogelijkheden voor exploitatie. Of dat helpt moeten we afwachten. De Dorpsraad houdt de vinger aan de pols. Eind augustus zijn omwonenden en overige direct belanghebbenden -zoals de Dorpsraad- over de nieuwste ontwikkelingen voorlopig bijgepraat door de gemeente Hillegom. Nadere bijzonderheden volgen.

 

Oude Kern

Woonzorg Nederland is gestart met de realisatie van twee zorgcomplexen op het terrein voor het huidige Meerleven. De dorpsraad heeft de plannen getoetst aan het Bestemmingplan. Hoewel zij geen afwijkingen constateerde en de plannen binnen het bestemmingsplan bleken te passen, had zij wel een aantal bedenkingen over het bouwvolume en de afstand tot de huidige woningen. Op 20 november 2015 heeft de Gemeente Bloemendaal de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen verleend.  De bouw heeft ook consequenties voor de omgeving. Zie ook Oude Kern.

 

Renovatie Trambrug Bennebroek

De Dorpsraad heeft de Stichting MOVE ondersteund met renovatieplannen van de historische trambrug in Bennebroek: Het enige overblijfsel van de "Blauwe Tram" die vroeger door ons dorp reed vanaf Amsterdam. Het renovatieproject is afgerond en begin april 2016 was de feestelijke opening. Een mooi resultaat. Met name door de niet aflatende inspanningen van de Stichting MOVE.
Stichting MOVE heeft inmiddels LED-verlichting aangebracht op de Trambrug. Vanuit de Dorpsraad is tevens een verzoek gedaan om de bankjes die voor de brug staan te restaureren inclusief herstel van het mozaiekpad dat de bankjes met elkaar verbond; ook dat zal worden verwezenlijkt. Ook zal op termijn nog een grote mozaiekbank geplaatst worden bij de brug. 

 

Sociale Woningbouw

In het najaar 2016 werden er door de gemeente ineens plannen bekend gemaakt rond het realiseren van sociale woningbouw op het van Lieroppark en op het stukje groen op de hoek Zwarteweg/Hyacintenlaan. De Dorpsraad is hiertegen zowel schriftelijk als tijdens de Algemene Leden Vergadering in het geweer gekomen. Argumenten: het van Lieroppark wordt volop benut voor parkeren en het kleine stukje groen aan de Zwarteweg moet groen blijven; in het Park Vogelenzang zullen in de toekomst ca. 80 sociale woningen worden gebouwd, waarmee de kern Bennebroek volop voldoet aan het quotum. Bovendien bezit Bennebroek van oudsher al veel sociale woningbouw; veel meer dan in de kernen Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout het geval is. Mede door deze argumenten was het merendeel van de raadsleden ook de mening toegedaan dat dit geen goed plan was (dit gold ook voor de aangewezen plekken elders binnen de gemeente) en wordt nu door de gemeente aan een totaal-document gewerkt, waarbij de sociale woningbouwbehoefte binnen de gemeente in breder perspectief wordt gezet.

De Dorpsraad is ook betrokken bij de evaluatie van de Woonvisie 2012-2016.

 

Tuin Franciscusschool 
Inmiddels afgerond

 


Renovatie Meerweg

De laatste week van september 2017 zal de renovatie/herinrichting van de Meerweg starten. Uit navraag bij de gemeente Bloemendaal  blijkt dat alle bewoners daarover zeer binnenkort nieuws in hun brievenbus te ontvangen.

-

Gezocht:

Nieuwe penningmeester in het bestuur. Bij belangstelling kunt u zich aanmelden via info@dorpsraadbennebroek.nl

-