Actueel

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Extra tabblad onder constructie - - Buurtbus - - Wie zijn wij - - Werkwijze - - Lid of donateur worden - - Vergaderingen en verslagen - - Contact - - Links - - Disclaimer -


Wat zijn de actuele onderwerpen voor de Dorpsraad Bennebroek? 

Duinpolderweg

Vlak langs Bennebroek, of iets meer naar het zuiden een nieuwe vierbaans snelweg tussen de N206 en de A4?

De plannen verkeren in een beslissende fase; 7 alternatieven zijn aan een m.e.r. (milieueffectrapportage) onderworpen door Ingenieursbureau Royal Haskoning. Inmiddels zijn daarvan de resultaten bekend en Gedeputeerden van de provincies Noord- en Zuid Holland hebben zich nu uitgesproken over het voorlopig voorkeursalternatief: Alternatief Zuid (voor de helft, lopende vanaf de N208 richting de A4), dwars door het bedrijventerrein heenlopend en vervolgens de Vosse en Weerlanerpolder doorkruisend. Een zeer slecht alternatief zo menen wij: waarom wordt niet gekozen voor het Tracé over de bestaande Weerlaan conform het plan NOG Beter 2.0., met een brug over de Ringvaart waar deze noodzakelijk is? Zo wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van bestaand asfalt en worden het bedrijventerrein en de polder gespaard en de oplossingen komen dáár waar ze nodig zijn! 

Verder lezen op Duinpolderweg en op de website van het Platform NOG www.geenduinpolderweg.nl

 

Park Vogelenzang

Het Stedebouwkundig Plan (opgesteld door Studio Henk Hartzema en landbouwarchitect Marlies van Diest) is januari jl. door de gemeenteraad van Bloemendaal vastgesteld. Nu worden de plannen doorontwikkeld.  Het GGZ terrein is een mooi gebied dat een goede invulling verdient. Verder lezen op Park Vogelenzang

Op 23 mei 2017 heeft GGZ inGeest samen met stedenbouwkundig architect Henk Hartzema en landschapsarchitecte Marlies van Diest een inloopavond in Het Trefpunt georganiseerd. Tijdens deze informele bijeenkomst is informatie geboden over de stand van zaken, rond het verdere proces en de planning, wat er precies met de monumenten gaat gebeuren en hoe de kwaliteit wordt bewaakt met het beeldkwaliteitplan. Ook is er kort verteld over de inrichting van het plan. Bij de planvorming is tot nu toe nauw samengewerkt met de focusgroep.

In juni  2017 is de feestelijke start geweest van de nieuwbouw van de zorgwoningen in de zuidwesthoek van het terrein. 

In april 2018 is de Focusgroep weer bijeen geweest; naar verwachting zal het ontwerp-bestemmingsplan pas in september 2018 gereed zijn. Voordien zal de Focusgroep weer vergaderen om vóór publicatie kennis te nemen van de inhoud van het plan.

 

Partycentrum De Zuilen

Op 19 maart jl kregen bewoners in Bennebroek in de omgeving van De Zuilen een informatiebrief van de Gemeente Hillegom. Met volgende strekking: 

De Zuilen kent een lange geschiedenis van illegale bouw- en gebruiksactiviteiten, waarbij veel overlast is veroorzaakt. Om dit te voorkomen hebben wij eerdere afspraken met de heer Van Looy en eerder gestelde voorwaarden ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de percelen Zandlaan 16 en 18 volledig ingetrokken.

In onze brief van februari 2018 hebben wij nogmaals bevestigd dat op dit moment: op het perceel in het geheel geen horeca-activiteiten zijn toegestaan; uitsluitend in de woning aan de Zandlaan 18 (2181 HS te Hillegom) mag worden gewoond, en bed & breakfast uitsluitend is toegestaan in de voormalige bollenschuur aan de Zandlaan 16 (2181 HS te Hillegom). 

Geschiedenis

Aan de zuidkant van Bennebroek op Hillegoms grondgebied bevindt zich een partycentrum dat tot december 2016 voor een groot gedeelte illegaal was gebouwd en activiteiten ontplooide. De woonwijken aan de zuidkant van Bennebroek hebben overlast van geluid en verkeer. De gemeente Hillegom heeft ingegrepen en De Zuilen gedwongen de aanvraag voor een omgevingvergunning opnieuw te doen, dit keer met sterk beperkte mogelijkheden voor exploitatie. Of dat helpt moeten we afwachten. De Dorpsraad houdt de vinger aan de pols. Eind augustus zijn omwonenden en overige direct belanghebbenden -zoals de Dorpsraad- over de nieuwste ontwikkelingen voorlopig bijgepraat door de gemeente Hillegom. Nadere bijzonderheden volgen.

 

Oude Kern

Woonzorg Nederland is gestart met de realisatie van twee zorgcomplexen op het terrein voor het huidige Meerleven. De dorpsraad heeft de plannen getoetst aan het Bestemmingplan. Hoewel zij geen afwijkingen constateerde en de plannen binnen het bestemmingsplan bleken te passen, had zij wel een aantal bedenkingen over het bouwvolume en de afstand tot de huidige woningen. Op 20 november 2015 heeft de Gemeente Bloemendaal de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen verleend.  De bouw heeft ook consequenties voor de omgeving. Zie ook Oude Kern.

 

Renovatie Trambrug Bennebroek

De Dorpsraad heeft de Stichting MOVE ondersteund met renovatieplannen van de historische trambrug in Bennebroek: Het enige overblijfsel van de Tram die vroeger tussen 1891 en 1949 door ons dorp reed als verbinding tussen Haarlem en Leiden. Het renovatieproject is afgerond en begin april 2016 was de feestelijke opening. Een mooi resultaat. Met name door de niet aflatende inspanningen van de Stichting MOVE.
Han Hazevoet en Ronald Bos, -voorzitter resp. vice-voorzitter van de Stichting MOVE-, hebben in mei 2017 LED-verlichting aangebracht op de Trambrug. Vanuit de Dorpsraad was tevens een verzoek gedaan om de bankjes, die voor de brug staan, te restaureren inclusief herstel van het mozaiekpad dat de bankjes met elkaar verbond. Dat is inmiddels begin december gerealiseerd en werkelijk prachtig geworden; de mozaieken bankjes en de verbinding ogen weer fris en als nieuw met hun prachtige afbeeldingen van o.a. diversiteit aan tulpen! In het gras naast de brug is ook nog een grote houten dubbele "stationsbank"  geplaatst, waarmee het gehele project helemaal prachtig is afgerond!

Veel dank aan de Stichting MOVE, de restauratrice (van het mozaiek) Marieke Greeve.  Ook veel dank aan de gemeente Bloemendaal en de Rabobank Bollenstreek, die dit project gefinancieerd hebben.

 

Sociale Woningbouw

In het najaar 2016 werden er door de gemeente ineens plannen bekend gemaakt rond het realiseren van sociale woningbouw op het van Lieroppark en op het stukje groen op de hoek Zwarteweg/Hyacintenlaan. De Dorpsraad is hiertegen zowel schriftelijk als tijdens de Algemene Leden Vergadering in het geweer gekomen. Argumenten: het van Lieroppark wordt volop benut voor parkeren en het kleine stukje groen aan de Zwarteweg moet groen blijven; in het Park Vogelenzang zullen in de toekomst ca. 80 sociale woningen worden gebouwd, waarmee de kern Bennebroek volop voldoet aan het quotum. Bovendien bezit Bennebroek van oudsher al veel sociale woningbouw; veel meer dan in de kernen Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout het geval is. Mede door deze argumenten was het merendeel van de raadsleden ook de mening toegedaan dat dit geen goed plan was (dit gold ook voor de aangewezen plekken elders binnen de gemeente) en wordt nu door de gemeente aan een totaal-document gewerkt, waarbij de sociale woningbouwbehoefte binnen de gemeente in breder perspectief wordt gezet.

De Dorpsraad is ook betrokken bij de evaluatie van de Woonvisie 2012-2016.

 

Tuin Franciscusschool 
Inmiddels afgerond

 


Renovatie Meerweg

De laatste week van september 2017 is de renovatie/herinrichting van de Meerweg gestart. Alle bewoners hebben daarover inmiddels nieuws in hun brievenbus ontvangen.

De Dorpsraad heeft medio november informatie voor u opgevraagd over de laatste stand van zaken:

Men had gehoopt eerder klaar te zijn, maar door de problemen met het gaslek ter hoogte van de Schoollaan zijn de werkzaamheden wat vertraagd en zal het werk iets uitlopen tot na 2 december a.s.

Men is zich bewust van het feit dat er een flinke toename van verkeer is over de Zandlaan. We hebben besproken of het reëel zou zijn verkeerslichten aan beide zijden te plaatsen of verkeersregelaars in te zetten, om het verkeer te reguleren. Dat doet echter aan de drukte niets af, is duur en het plaatsen van lichten neemt enige tijd. Overigens werd toegezegd dat na afloop van de werkzaamheden schade aan de bermen zal worden aangeheeld en dat deze weer netjes in orde gemaakt worden

Er is overwogen de Schoollaan naar het zuiden toe tijdelijk 2-richtingsverkeer te maken, maar dit zal gevaarlijke situaties opleveren. Ook het fietspad van de Harp openstellen voor auto's is overwogen maar om die reden verworpen.

De brug over de Ringvaart is met opzet nog niet geopend om te voorkomen dat veel sluipverkeer zich door Meerwijk gaat verplaatsen.  

Goed nieuws is er met betrekking tot de hulpdiensten: geen zorgen dat deze niet tijdig Meerwijk zouden kunnen bereiken. De projectleider heeft dagelijks contact met de hulpdiensten om te bespreken van welke kant het best een evt. calamiteit zou kunnen worden aangereden. Afgesproken is dat alle hulpdiensten door de hekken heen mogen rijden, zowel vanaf de brug, de Schoollaan, de Binnenweg als de Bennebroekerlaan. Dit zal schade aan de werkzaamheden kunnen toebrengen, maar dat risico is men graag bereid te dragen ten behoeve van de veiligheid.

Inmiddels is per 8 december 2017 de renovatie van de Meerweg gelukkig afgerond en is de weg weer berijdbaar, evenals de brug.

-

Gezocht:

Nieuwe penningmeester in het bestuur. Bij belangstelling kunt u zich aanmelden via info@dorpsraadbennebroek.nl

-