Actueel

- Home - - Actueel - - Duinpolderweg - - Park Vogelenzang - - Oude Kern - - Schiphol - - Buurtbus - - Dorpsraad, werkwijze - - Wie zijn wij - - Jaarverslagen - - Financiele Jaarverslagen - - Archief - - Links - - Lid of donateur worden - - De nieuwe privacywet en DRB - - Disclaimer - - Contact -


Actuele onderwerpen voor de Dorpsraad BennebroekNieuwbouw Brandweerkazerne aan de Wilhelminalaan

17-04-2019

Op woensdag 17 april 2019 was er in de kazerne een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, met brandweer en buurt waarbij de plannen over de nieuwbouw van de brandweerkazerne op dezelfde plek aan de Wilhelminalaan besproken werden.
De burgemeester hield een inleidend  praatje, waarin hij het belang van de betrokkenheid met de buurt benadrukte en stelde dat het gehele plan nog binnen de huidige collegeperiode -dus binnen 3 jaar- gerealiseerd zou moeten worden.
Er ligt inmiddels een door de brandweer geschreven Programma van Eisen en de bedoeling is om na sloop, de nieuwe behuizing op precies dezefde plek -binnen het voorgeschreven bouwvlak- terug te bouwen, zodat geen vrijstellingsprocedure op het bestemmingsplan hoeft plaats te vinden. De buurt sprak uit blij te zijn met de keuze voor herbouw op dezelfde plek.
Er zal een klankbordgroep geformeerd worden, waarin de Dorpsraad ook zitting zal nemen.
De plannen verkeren nog in een vroeg stadium, waardoor verder nog niet veel gemeld kon worden qua planning en organisatie.
Zodra er meer nieuws is zullen we dit melden.Park Vogelenzang

23-04-2019

Op 6 mei a.s. van 19.30 tot 20.30 uur organiseert de gemeente samen met GGZ INGeest een zgn. bewonersavond in het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek. Het ontwerp-bestemmingsplan Park Vogelenzang kan dan bekeken worden en vragen kunnen hierover gesteld worden.

20-03-2019

Op donderdag 14 maart 2019 is het ontwerp-bestemmingsplan door de meerderheid van de gemeenteraad van Bloemendaal aangenomen. De verkeersontsluiting aan de Groot Hoefbladlaan alsmede die aan de zuidkant bij de Haarlemmerstraat blijft voor sommige raadsleden een zorg en is voor Hart voor Bloemendaal reden geweest om tegen het plan te stemmen (Eerst bewegen, dan bouwen). Ook VDB stemde tegen het plan vanwege het feit dat in het plan wordt vastgehouden aan de verdeling 1/3 (hoog segment)-1/3 (midden segment) -1/3 (sociale woningbouw). VDB is van mening dat meer woningen voor het middensegment zouden moeten worden gebouwd.

De Dorpsraad heeft ook grote zorgen over het welslagen van een adequate ontsluiting, zeker in combinatie met de in de toekomst te verwachten Duinpolderweg.

Ook het aantal woningen, nu gepland 250 op het terrein, kan in de toekomst nog worden uitgebreid met nog eens 50 als de huidige zorglocaties worden verlaten. De Dorpsraad heeft hierover zijn twijfels: die 50 extra woningen zijn tijdens de besprekingen over het Stedebouwkundig Plan, wat de basis is van het ontwerpbestemmingsplan, niet besproken in de Focusgroep. Er kan dan ook niet zomaar in de Toelichting op het ontwerpbestemmingsplan gesteld worden dat het ontwerpbestemmingsplan een letterlijke vertaling is van het SP. De participatie is op dit laatste stuk helaas misgelopen, waar deze tijdens de besprekingen over het Stedenbouwkundig Plan uitstekend waren. De Dorpsraad is niet blij met het feit dat de wijzigingsbevoegdheid om die 50 woningen extra toe te voegen, in het ontwerp-bestemmingsplan wordt gegeven aan het college; de evt. uitbreiding van het aantal woningen met 50 behoeft dus niet meer raadsbreed aan de orde te komen. Wij zouden graag zien dat de gehele raad te zijner tijd betrokken wordt bij de besluitvorming tot eventuele vergroting van het woningaantal tot 300. Tijdens de Beeldvormende avond op 10 januari 2019 is op het punt van de vergroting van het aantal woningen van 250 naar 300 ingesproken door de Dorpsraad. Met name is hiervoor ook aandacht gevraagd in relatie tot het voorzieningenniveau in het dorp.
Dit onderwerp zal voor de Dorpsraad dan ook reden zijn om zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan in te dienen.                         

Het raadsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan liggen vanaf 4 april t/m 17 mei 2019 ter inzage. Ook het Beeldkwaliteitplan en het besluit hogere grenswaarden liggen gedurende deze periode ter visie. Voor ieder is er de mogelijkheid gedurende 6 weken zienswijze in te dienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot en met 17 mei a.s.


Vragen over zeer geringe verkoopprijs gymzaal Fransiscusschool te Bennebroek

Een flink aantal leden van de Dorpsraad heeft over dit onderwerp vragen aan het bestuur van de Dorpsraad gesteld, met name ook in relatie tot de recent ontvangen brief van de gemeente, waarin als verklaring van de fors verhoogde OZBbeschikking, de financieel niet rooskleurige situatie van de gemeente Bloemendaal genoemd wordt. Het bestuur is zelf ook zeer verbaasd over de gang van zaken omtrent de verkoop van het gymlokaal. Er zijn dan ook per brief d.d. 29-03-2019 aan het college een aantal vragen gesteld met betrekking tot de zeer lage verkoopprijs van de gymzaal van de oude Fransiscusschool. Deze vraagprijs bedroeg namelijk de getaxeerde prijs, gebaseerd op de sloopwaarde van het pand, zijnde het geringe bedrag van € 20.000 en dat voor een pand van 200 m2!

In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 4 april 2019 stond deze kwestie ook op de agenda en de wethouder stelde dat door hem is "aangenomen" dat de fundering gebroken zou zijn en er asbest in het pand zou zitten. Dit blijkt echter een aanname te zijn zonder dat hieraan een bouwkundig rapport ten grondslag ligt. Er werd in het verleden weliswaar regelmatig verwezen naar het bestaan van een bouwkundig rapport, maar tijdens de commissievergadering stelde de heer Heijink nu dat hij daarbij gedoeld heeft op het taxatierapport (iets heel anders dus) en op het rapport dat een ambtenaar op basis hiervan had gemaakt. Geen bouwkundig rapport dus.....Al met al is door deze aannames het pand op sloopwaarde getaxeerd. Dat werd tijdens de commissievergadering weliswaar ontkend, maar staat zwart op wit in het taxatierapport te lezen. Geen openbare verkoop heeft plaatsgevonden, "omdat er geen markt voor het pand was" en omdat het niet via de openbare weg bereikbaar is en dus recht van overpad zou moeten worden bedongen. Wat is hierop tegen? Waarom is dit pand niet gewoon mèt de huidige bestemming openbaar in de markt gezet? Dan had pas werkelijk geconcludeerd kunnen worden of er wel of geen markt voor zou zijn. Het is nu voor € 20.000 verkocht aan Jong Leren. Mogelijk had de gemeente met een lucratievere verkoopprijs de financiële situatie weer iets rooskleuriger kunnen maken dan nu het geval is.

Wij hebben inmiddels op 15 april 2019 schriftelijk antwoord ontvangen op onze vragen. Maar de antwoorden zijn verre van inhoudelijk; er wordt uitsluitend verwezen naar commissie- en raadsvergaderingen en op onze vragen wordt verder niet ingegaan. Zeer teleurstellend en ook zeker niet geruststellend.....


30-10-2018

Partycentrum De Zuilen

Op 30 oktober 2018 heeft de heer Van Looy van Landgoed 'De Zuilen' bij de Gemeente Hillegom een omgevingsvergunning aangevraagd. Een eerdere vergunning werd in samenspraak met de gemeente in 2016 ingetrokken. Bent u geïnteresseerd in de voortgang rond deze vergunningsaanvraag van De Zuilen kijkt u dan op de website van de Gemeente Hillegom op de pagina Bekendmakingen. 


oktober 2018

Veiligheid in Bennebroek 

Momenteel wordt ons dorp geteisterd door een inbraakgolf in auto's. Daarbij komt nog dat met de langere duisternis ook onze huizen weer 'aantrekkelijker' worden voor dieven. Hoogste tijd dus voor een vergadering over deze ernstige onderwerpen die in oktober 2018 in het Trefpunt plaatsvond.

Gesproken werd over de mogelijkheden om de veiligheid in en om het huis te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld een live camera worden geplaatst op het eigen terrein, al dan niet met een sirene. Vanuit de meldkamer wordt dan tijdens een voorafgesproken tijdsperiode uw huis, oprit etc. goed in de gaten gehouden en gecontroleerd of zich daar geen onverwachte situaties voordoen.

Voor meer informatie hierover: zie www.weprevent. 

Ook is gesproken over het initiatief dat is gestart om gezamenlijk een Automatische Externe Defibrillator (AED) aan te schaffen. Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. In de wijk 't Duin loopt dit initiatief al, maar uiteraard kan dit ook in de andere wijken van Bennebroek worden opgepakt.

Voor meer informatie: www.buurtaed.nl


Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 44-46 gemeente Hillegom

Het is de bedoeling dat 2 (zgn. GOM) woningen op de percelen aan de Zandlaan 44-46 in Hillegom zullen worden gerealiseerd. Deze percelen vallen nu onder de Beheersverordening "De Polders" (vastgesteld 17 oktober 2013), welke niet voorziet in de realisatie van burgerwoningen aldaar. Op de percelen rust nu de bestemming agrarisch/bollenteelt/bollenzone 2 en het is de bedoeling dat door middel van het vaststellen van dit postzegelplan de bestemming naar "wonen" wordt omgezet.

De door de raad van Hillegom in februari 2018 aangenomen Omgevingsvisie verzet zich eveneens tegen het realiseren van deze woningen, omdat de percelen niet tot het zgn. Levendige Lint behoren.

De bewoners van Bennebroek aan de andere zijde van de Zandlaan hebben ernstige bezwaren tegen deze plannen; zij kijken nu uit op een mooi stuk ongerept groen van de Oosteinderpolder en dachten dit, gezien de huidige Beheersverordening èn de Omgevingsvisie van Hillegom, altijd te kunnen blijven doen. Tot zover de rechtszekerheid.

De Dorpsraad wordt inmiddels -begrijpelijk- bestookt met mails en telefoontjes over dit ontwerpbestemmingsplan, waar onze bewoners zich terecht grote zorgen over maken.

Eerst besluit Hillegom dat het maar het beste is om de Duinpolderweg dwars door de mooie Oosteinderpolder aan te laten leggen -met als gevolg grote, volstrekt onnodige, verkeersdrukte dwars door Bennebroek- en nu wordt ook dit stukje Oosteinderpolder weer bedreigd! Is dat soms goed buurmanschap???

De Dorpsraad Bennebroek heeft zienswijze ingediend op dit ontwerpbestemmingplan, om de belangen van de inwoners èn het behoud van groen te behartigen. Ook heeft de Dorpsraad de gemeente Bloemendaal verzocht eveneens zienswijze op dit plan in te dienen. Dit is inderdaad gebeurd.

U kunt het plan vinden bij www.ruimtelijkeplannen.nl:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?postcode=2181HS&huisnummer=44

Termijn voor het indienen van Zienswijzen tot 7 november 2018.


23-03-2019

Inmiddels is door het bestuur van de Dorpsraad ingesproken tijdens de commissievergadering op 7 maart 2019. We zijn fel gekant tegen het plan, omdat het de rechtszekerheid van de burger aantast. De raad van Hillegom vertoont inconsistent gedrag, waar zij op 22 februari 2018 met de Omgevingsvisie 2030 vaststelde dat niet gebouwd mocht worden langs de Zandlaan. Nu heeft de meerderheid van de raad (behalve Groen Links en Bloeiend Hillegom en de VVD) echter al aangegeven geen enkel probleem te hebben met bebouwing.......

Het geeft nog maar eens aan dat de raad in meerderheid in Hillegom niets geeft om de mooie Oosteinderpolder; eerst wordt de Duinpolderweg daar geprojecteerd en nu wordt er geen enkel probleem gemaakt daar woningbouw te plegen terwijl die zowel op grond van de geldende Beheersverordening 2013 als de Omgevingsvisie 2030 niet is toegestaan. En er wordt geen enkel valide argument gegeven waarom nu van deze verordening en visie zou kunnen worden afgeweken. Een ons inziens juridisch niet te rechtvaardigen besluit!

Op donderdag 21 maart 2019 is helaas door de raad van Hillegom in grote meerderheid het bestemmingsplan Zandlaan 44-46 aangenomen. De raad geneert zich blijkbaar niet voor eigen zwabbergedrag en gaat mee in de wel heel bijzondere redenering van de wethouder dat het stuk vrij grasland en de omgeving "verrijkt" wordt met de bouw van twee woningen......De enige partij die tegen het plan heeft gestemd is Groen Links, die naar onze mening zeer terecht stelde dat geen gegronde redenen zijn aangetoond op grond waarvan nu ineens -tegen de bestaande regelgeving in- gebouwd zou kunnen worden op die plek.

Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 11 april tot en met woensdag 22 mei 2019. Gedurende die periode kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.